THÀNH PHỐ BÀ RỊA THÀNH PHỐ BÀ RỊA

PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG

. Văn phòng HĐND và UBND - Địa chỉ liên hệ: 137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Số diện thoại: 3.825105 - Fax: 3.828514

- Email: baria@baria-vungtau.gov.vn

- Website: http://baria.baria-vungtau.gov.vn

- Vị trí, chức năng:

1. Vị trí

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa (gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố bà Rịa.

2. Chức năng

Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân về công tác dân tộc; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đối ngoại trên địa bàn; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo vê chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh.

Có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố để giao dịch trong hoạt động tài chính của đơn vị.

- Tổ chức bộ máy:

  • Ban lãnh đạo:

+ Chánh Văn phòng: Ông Ngô Văn Chiến

+ Các Phó phòng: Ông Đoàn Văn Công, Ông Cao Thiện Trí.

  • Các Tổ chuyên môn:

1. Tổ Tổng hợp;

2. Tổ Văn thư-Lưu trữ-quản trị mạng;

3. Tổ Bảo vệ - Lái xe;

4. Tổ phục vụ;

5. Bộ phận Một cửa.

·  Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu giúp việc trực tiếp cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, trong mối quan hệ làm việc đối với tất cả các cơ quan, tổ chức và cá nhân đến quan hệ làm việc với lãnh đạo Hội đồng  nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

- Quản lý lưu trữ công văn đi đến của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  thành phố.

- Dự thảo các văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  thành phố

- Quản lý con dấu của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  thành phố

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua và giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, đôn đốc, tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Thường trực Thị ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Đoàn thể cùng cấp.

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung của Uỷ ban nhân dân, tổ chức việc thu thập và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân , Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  thành phố.

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định về ban hành quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã. Trực tiếp tổ chức quản lý hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bảo đảm các điều kiện làm việc và tổ chức phục vụ các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch thành phố và các kỳ tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Quản lý thống nhất việc ban hành, công bố phát hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện công tác văn thư lưu trữ, hướng dẫn các đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức thực hiện công tác quản lý văn bản và văn thư lưu trữ theo qui định.

- Phối hợp thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo và giúp Ủy ban nhân dân thực hiện công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, công tác tuyển quân thực hiện nghĩa vụ quân sự và hoạt động của các Ban chỉ đạo thành phố.

- Ký các văn bản, giấy mời do Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các Phó Chủ tịch ủy quyền trong phạm vi nội bộ thành phố.

- Đảm bảo an ninh chính trị và an toàn tuyệt đối cơ quan trụ sở, các phương tiện trang thiết bị phục vụ hoạt động chung tại trụ sở thành phố.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân về kế hoạch, chương trình dài hạn và hàng năm về hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thông qua Sở Ngoại vụ.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các hoạt động đối ngoại thuộc thẩm quyền của Văn phòng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác dân tộc thuộc thẩm quyền của Văn phòng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.