Hoạt động ban tư vấn Hoạt động ban tư vấn

Ban tư vấn ủy ban MTTQ việt nam thành phố Bà Rịa tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.

Ngày 11/8/2017, Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa  tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự hội nghị có Ông Vũ Duy Gióng-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ông Lê Đẳng- Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố kiêm Trưởng ban Ban Tư vấn;

Ảnh. Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bà Rịa.

Ông Võ Thanh Bình-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiêm Phó Ban Tư vấn và các vị thành viên Ban Tư vấn. 

Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa (Nhiệm kỳ 2014-2019) hiện có 16 vị gồm các vị trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V và cán bộ hưu trí, cán bộ đương chức, nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu có kinh nghiệm trên các lĩnh vực. Cơ cấu Ban Tư vấn gồm: 01 Trưởng ban,  02 Phó ban, 01 Ủy viên Thường trực kiêm thư Thư ký.

Qua 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tư vấn hoạt động góp ý kiến và các hoạt động khác như:

- Ban Tư vấn đã tích cực tham gia tuyên truyền cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tư vấn với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Hội Khuyến học thành phố triển khai kế hoạch nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2017-2020 trên cơ sở Chương trình liên tịch về phối hợp vận động triển khai nhân rộng các mô hình "Gia đình học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thành phố Bà Rịa.

- Ban Tư vấn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố  mời tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri: Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước và sau kỳ lần thứ ba, khóa XIV; Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị kỳ lần thứ tư, khóa VI.

          - Ban Tư vấn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố  mời tham gia Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa khóa V (Nhiệm kỳ 2014-2019) và tổng kết công tác Mặt trận thành phố năm 2016.

- Ban Tư vấn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố  mời tham gia và đóng góp ý kiến tại kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa khóa V (Nhiệm kỳ 2014-2019) và Sơ kết công tác Mặt trận thành phố 6 tháng đầu năm 2017.

- Ban Tư vấn tham gia tích cực Hội nghị phản biện dự thảo Đề án chợ Bà Rịa văn minh thương mại giai đoạn 2017-2019.

Qua đó, Ban Tư vấn đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

Tham gia góp ý kiến báo cáo hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa  năm 2017; Góp ý nội dung giám sát, phản biện năm 2017; Góp ý nội dung mô hình hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Góp ý kiến một số văn bản luật sửa đổi; Góp ý kiến một số nội dung khác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố yêu cầu; Tham gia các Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh.

Nhìn chung, Ban Tư vấn được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các vị thành viên; được sự hỗ trợ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Từ đó, góp phần giúp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hoạt động hiệu quả hơn.

Võ Thanh Bình

PCT. UBMTTQ TP. Bà Rịa


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT