Đầu tư công - Xây dựng cơ bản Đầu tư công - Xây dựng cơ bản

Ngày 16/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 3247/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016- 2020, có xét đến năm 2030
Gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin” thuộc dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 tại UBND thành phố Bà Rịa.

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT