Đầu tư công - Xây dựng cơ bản Đầu tư công - Xây dựng cơ bản

Danh mục các dự án chung cư chưa triển khai kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Quyết định số 3167/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Ngày 16/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 3247/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016- 2020, có xét đến năm 2030
Gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin” thuộc dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 tại UBND thành phố Bà Rịa.

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT