Đầu tư công Đầu tư công

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bà Rịa thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin” thuộc dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 tại UBND thành phố Bà Rịa.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Văn phòng HĐND và UBND

Địa chỉ: Số 137 đường 27/4, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Điện thoại/fax/email: 0643825105 – 0643828514 – baria@baria-vungtau.gov.vn

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin" thuộc dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 tại UBND thành phố Bà Rịa.

-         Loại gói thầu:

          Xây lắp    o   Mua sắm hàng hóa  x    Phi tư vấn   o    Hỗn hợp o

-         Giá gói thầu: 886.800.000 đồng (Tám trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm ngàn đồng).

-         Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 tại thành phố Bà Rịa

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 tại UBND thành phố Bà Rịa.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp công nghệ thông tin năm 2016 của Tỉnh BR-VT.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 28 tháng 7 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 04 tháng 8 năm 2016

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bà Rịa, Số 137 đường 27/4, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng), Hình thức : Chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 , ngày 4 tháng 8 năm 2016

11. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 4 tháng 8 năm 2016

Bà Rịa, ngày 22 tháng 7 năm 2016

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT