Đầu tư công Đầu tư công

Các văn bản hành chính về Luật đầu tư

Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội: Luật đầu tư.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT