Đầu tư công Đầu tư công

Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Công bố danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn TP BR.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT