Đầu tư công Đầu tư công

Công văn số 721/UBND-VP về việc thống nhất danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 721/UBND-VP về việc thống nhất danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT