Đầu tư công Đầu tư công

Danh mục dự án trọng điểm và cơ sở dữ liệu của các dự án để phục vụ xúc tiến đầu tư

Tải tập tin đính kèm : Quyết định số 3167/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc phê duyệt Danh mục dự án trọng điểm và cơ sở dữ liệu của các dự án để phục vụ xúc tiến đầu tư


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT