Đầu tư công Đầu tư công

Danh mục các dự án chung cư chưa triển khai kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Danh mục các dự án chung cư chưa triển khai kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Bà Rịa

1. Khu dân cư, chung cư cao tầng và dịch vụ:

          - Quy mô: 32ha.

          - Địa điểm: phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa.

          - Mật độ xây dựng toàn khu: ≤60%.

          - Pháp lý về đất: đất thuộc sở hữu người dân.

2. Khu chung cư (18 - 21 tầng):

          - Quy mô: 01ha.

          - Địa điểm: phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

          - Mật độ xây dựng: khối đế ≤65%, khối tháp ≤40%.

          - Pháp lý về đất: đất thuộc sở hữu người dân.

3. Khu chung cư (18 - 21 tầng)::

          - Quy mô: 01ha.

          - Địa điểm: phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

          - Mật độ xây dựng: khối đế ≤65%, khối tháp ≤40%.

          - Pháp lý về đất: đất thuộc sở hữu người dân.

4. Tổ hợp cao ốc văn phòng (18 - 21 tầng):

          - Quy mô: 01ha.

          - Địa điểm: phường Long Hương, thành phố Bà Rịa.

          - Mật độ xây dựng: khối đế ≤65%, khối tháp ≤40%.

          - Pháp lý về đất: đất thuộc sở hữu người dân.


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT