Dự thảo
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng năm 2013 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2014
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo: UBND thành phố Bà Rịa
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 04/12/2013
Số lượt xem: 8713
góp ý: 2
Phạm vi điều chỉnh:

 ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số :            /BC-UBND                  Bà Rịa, ngày        tháng   12  năm 2013.         

        (DỰ THẢO)

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

 và an ninh quốc phòng năm 2013 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2014

 

 
 

 

 

 

 

Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, các chỉ đạo của UBND tỉnh và của Thành ủy, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 về phân giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013 và Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND ngày 18/3/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Thành phố năm 2013 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2014 như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH:

I. Tình hình phát triển kinh tế:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

          Mặc dù trong năm 2013 tình hình phát triển kinh tế của cả nước còn gặp nhiều khó khăn, UBND thành phố đã triển khai thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế, thị trường đầu ra bị thu hẹp, sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng tồn kho tăng, một số doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng… Tuy nhiên, UBND thành phố đã xác định đúng đắn mục tiêu nhiệm vụ và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp đồng bộ, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của các ngành, các cấp, của các doanh nghiệp và toàn xã hội, nền kinh tế của Thành phố đạt được những kết quả tích cực.

          a) Sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp:

- Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng theo giá hiện hành là 2.716,8 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch, so thực hiện cùng kỳ năm trước tăng 11,2%; theo giá cố định là 2.094,2 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch năm và so với thực hiện cùng kỳ năm trước tăng 11,1%[1].

b) Thương mại – dịch vụ:

- Tổng doanh thu thượng mại - dịch vụ là 6.348,3 tỷ đồng, đạt 101,1 % kế hoạch, so với thực hiện cùng kỳ tăng 18,7 %; trong đó doanh thu thương mại là 3.640,6 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ là 2.707,7 tỷ đồng.

c) Nông nghiệp – Ngư nghiệp – Diêm nghiệp;

- Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành là 355,1 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 4,5%; theo giá cố định là 256,5 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,8%.

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là trong các đợt cao điểm lễ, Tết. Triển khai phương án phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2013.

- Tình hình sản xuất vụ Đông - Xuân: diện tích gieo trồng được 1.097,8 ha, đạt 130% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ, tổng sản lượng lương thực quy ra thóc là 4.023,4 tấn, đạt 165,2 kế hoạch, tăng 20,4% so với cùng kỳ.

- Tình hình sản xuất vụ Hè - Thu: diện tích gieo trồng được 1.723,2 ha, đạt 106,3% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ, tổng sản lượng lương thực quy ra thóc là 4.425,2 tấn, đạt 95,5% kế hoạch, giảm 2,6% so với cùng kỳ.

- Tình hình sản xuất vụ Mùa: diện tích gieo trồng được 1.727 ha, đạt 99,5% kế hoạch, giảm 3,4% so với cùng kỳ.

- Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: triển khai Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi 5/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới[2]. UBND Thành phố đã phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Long Phước. Tiếp tục hoàn chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới xã Tân Hưng theo ý kiến đóng góp của các sở, ngành.

d) Tình hình phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể:

 Đến nay trên địa bàn thành phố hiện đang quản lý 4.517 cơ sở (gồm 454 doanh nghiệp và 4.063 hộ kinh doanh cá thể), trong đó 818 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, 3.712 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ. Về hộ kinh doanh cá thể, trong năm đã cấp mới 479 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đồng thời cũng đã lập thủ tục tạm ngừng hoạt động và chấm dứt kinh doanh cho 192 hộ.

Trong năm, UBND tỉnh đã Quyết định công nhận làng nghề Bún Long Kiên gồm 30 hộ sản xuất bún, bánh phở, hủ tiếu, với 120 lao động.

2. Quản lý ngân sách:

- Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 434/QĐ-UBND của UBND tỉnh về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

- Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn công tác của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và làm việc với Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII về việc kiểm toán tài chính ngân sách năm 2012 của Thành phố; Ban hành các Quyết định để thực hiện cải cách tiền lương và đảm bảo công tác an sinh xã hội 2013 theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Tổng thu ngân sách địa phương là 285,1 /271,4 tỷ đồng, đạt 105,0% kế hoạch năm (trong đó Cục thuế quản lý thu 20 tỷ đồng, ước thực hiện đạt 100% kế hoạch)[3].

- Tổng chi ngân sách là 454 tỷ đồng, đạt 95,9% kế hoạch năm, trong đó ngân sách thành phố là 423,2 tỷ đồng, ngân sách phường xã là 55,5 tỷ đồng.

+ Chi ngân sách thành phố đạt 423,2 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch năm, trong đó chi đầu tư phát triển 136,4 tỷ đồng, đạt 79,9% kế hoạch năm[4]; chi thường xuyên 273,8 tỷ đồng, đạt 111,9% kế hoạch.

+ Chi ngân sách trên địa bàn thành phố chỉ đảm bảo cho các nhiệm vụ chi thường xuyên về quản lý hành chính nhà nước trong kế hoạch, không cân đối được cho nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường. Một số nhiệm vụ chi phát sinh ngoài kế hoạch tương đối lớn, các nguồn dự phòng ngân sách cũng không đáp ứng được.

- Tình hình chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện: Trong năm 2013, do những khó khăn của nền kinh tế nên việc triển khai các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách không thực hiện được. Tính đến năm 2013, trên địa bàn thành phố Bà Rịa có 61 dự án đầu tư, trong đó hoàn chỉnh đi vào hoạt động 15 dự án (có 08 dự án đầu tư nước ngoài), với vốn thực hiện đạt 767 tỷ đồng và 17,4 triệu USD. Trong năm 2013, UBND thành phố đã phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư và chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án Khu Trung tâm thương mại và dịch vụ thành phố Bà Rịa. UBND thành phố đã tổ chức kiểm tra tình hình triển khai các dự án, qua đó đã đề xuất và UBND tỉnh đã thu hồi 04 dự án[5], đồng thời tiếp tục đề xuất tỉnh thu hồi 14 dự án chậm tiến độ hoặc do không đủ năng lực tài chính[6].

- Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, UBND Thành phố đã xây dựng phương án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở tái định cư, hiện đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh.

- Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: trong năm 2013 đã thực hiện tiết kiệm được 35 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố tiết kiệm được 31,7 tỷ đồng, cấp phường xã tiết kiệm được 3,3 tỷ đồng.

3. Đầu tư xây dựng:

Tình hình giải ngân các công trình trên địa bàn thành phố như sau:

- Các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư có khối lượng giải ngân là 371,1 / 371,1 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch năm.

- Các công trình do UBND Thành phố quyết định đầu tư có khối lượng giải ngân 136 / 170,8 tỷ đồng, đạt 79,9% kế hoạch năm (trong đó nguồn tỉnh phân cấp là 82,8 tỷ đồng, đạt 80,0%; nguồn tiền sử dụng đất 25,4 tỷ đồng, đạt 85,0%; nguồn ngân sách Thành phố 3,4 tỷ đồng, đạt 85,0%; nguồn thu hồi vốn và tỉnh bổ sung  24,7 tỷ đồng, đạt 74,2%.).

Trong năm tỉnh đã tạm ứng 55,8 tỷ đồng để chi đầu tư xây dựng cơ bản 03 công trình do thành phố quyết định đầu tư (đường Hoàng Hoa Thám, đường Trục chính phường Kim Dinh và hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm Thương mại phường Long Hương). Ngoài ra, tạm ứng 113,5 tỷ đồng để chi đền bù một số công trình như: Đường Hương lộ 10: 51,0 tỷ đồng; đường Quy hoạch số 4: 6,0 tỷ đồng; Chung cư lô A, B cho người thu nhập thấp (giai đoạn 1 -  lô B): 16,5 tỷ đồng; mở rộng khu Tái định cư Đông Quốc lộ 56: 40 tỷ đồng.

4. Quản lý đô thị:

- Phê duyệt điều chỉnh bản đồ xác định khu dân cư hiện hữu xã Hoà Long; Điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu dân cư đồng Mắt mèo. Đã cấp 308 giấy phép xây dựng và 787 chứng chỉ quy hoạch; Tiếp tục hoàn thiện Đề án nâng cấp đô thị thành phố Bà Rịa trở thành đô thị loại II để được công nhận trước năm 2015.

- Phối hợp cùng các sở, ban ngành của tỉnh triển khai thi công ngầm hoá hệ thống lưới điện trung thế, cáp viễn thông tại các tuyến đường nội thị.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quản lý các công trình công cộng, người dân từng bước có ý thức bảo vệ môi trường cảnh quan đô thị, hình thành nếp sống văn minh đô thị góp phần xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh và hiện đại, đã phê duyệt 9 tuyến đường nội thị đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh theo Đề án nâng cấp đô thị loại II.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình san lấp, xây dựng trái phép, không phép, đã xử lý 83 trường hợp vi phạm (trong đó : tháo dỡ 27 trường hợp, cưỡng chế tháo dỡ 05 trường hợp và 01 trường hợp san lấp trái phép).

5. Bồi thường giải phóng mặt bằng:

- Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 23 dự án, trong đó có 09 dự án do Thành phố làm Chủ đầu tư. Phê duyệt kinh phí bồi thường 10 dự án, các dự án còn lại hiện đang lập các thủ tục triển khai thực hiện.

- Tiến hành rà soát các thủ tục pháp lý để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất các dự án như: Dự án Khu tái định cư Công viên Bà Rịa (05 hộ); Dự án Khu tái định cư Bắc Hương lộ 10 (17 hộ); Cơ sở tạm giữ Công an thành phố Bà Rịa (04 hộ).

6. Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp nhận 12.789 hồ sơ về đất đai của công dân, đã giải quyết 11.482 hồ sơ (trong đó có 624 hồ sơ trễ hẹn, chiếm 5,4% tổng số hồ sơ), đang tiếp tục giải quyết 1.307 hồ sơ. Đã thực hiện cấp 192/149 hồ sơ cấp giấy CNQSD đất đủ điều kiện, đạt 128,9% kế hoạch.

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường – khoáng sản. Trong năm 2013 đã phát hiện 04 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường, 02 trường hợp vi phạm lĩnh vực khoáng sản, đã thực hiện xử phạt hành chính theo quy định.

7. Công tác thanh tra, tư pháp, giải quyết khiếu nại tố cáo:

UBND Thành phố duy trì lịch tiếp dân hàng tuần, đã tiếp 207 lượt công dân với 302 người. Tình hình số đơn dân nguyện và khiếu tố tại thành phố Bà Rịa tăng so với đơn nhận cùng kỳ năm trước (tăng 213 đơn, hầu hết thuộc lĩnh vực về bồi thường, bố trí tái định cư), đã giải quyết 338/424 đơn, đạt 79,71 %[7].

- Triển khai tuyên truyền và lấy ý kiến sửa đổi dự thảo Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai năm 2003. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 trên địa bàn Thành phố. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố được chú trọng thực hiện, đã kịp thời phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân, qua đó nâng cao kiến thức, ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

- Về công tác hòa giải: Tổng số vụ hòa giải ở các phường xã là 152 vụ, đã hòa giải thành 49 vụ, chuyển các cơ quan 86 vụ, đang giải quyết 17 vụ.

II. Các chỉ tiêu văn hóa -  xã hội:

1. Về Giáo dục:

- Ngành giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TXU, ngày 21/12/2011 của Ban Thường vụ Thị uỷ Bà Rịa về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và các Đề án thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TXU, UBND thành phố đã ban hành. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngành GD&ĐT thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014. Tổng kết 05 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tổ chức thẩm định và đề nghị Tỉnh công nhận các cơ sở giáo dục đạt chuẩn Quốc gia: Trường Mầm non Hướng Dương đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trường Mầm non Hoàng Oanh và Mầm non Hoà Long tiếp tục đạt chuẩn mức độ 1 (kiểm tra lại sau 5 năm đạt chuẩn) và thành lập Trường THCS Tân Hưng, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa.

- Xây dựng kế hoạch trang bị sách – thiết bị dạy học năm học 2013 – 2014. Tổng kết năm học 2012 – 2013. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2016. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020.

- Chất lượng giáo dục được củng cố và từng bước nâng lên. Kết quả thực hiện chất lượng giáo dục đạt được như sau:

+ Tiểu học: lên lớp 99,2%, hoàn thành chương trình tiểu học  99,9%.

+ Trung học cơ sở: lên lớp 98,1%, tốt nghiệp 99,4%. Số học sinh giỏi đạt 69 giải, tăng 02 giải so với năm học trước.

- Hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục như: thành phố đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và đạt chuẩn phổ cập THCS đúng độ tuổi. Đến nay, có 23/33 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó: mầm non 8/10 trường; tiểu học 8/13 trường và THCS 7/10 trường.

2. Văn hóa, Thông tin và Thể thao:

Tổ chức các loại hình văn hóa nghệ thuật, thu hút đông đảo đối tượng tham gia và hưởng thụ như: chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa, chương trình khai hội Văn hóa – Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013, Tết Trung thu,… đáp ứng, nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa và phát triển thể chất cho nhân dân.

Tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại Hội An để tiếp tục triển khai Đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa trên địa bàn thành phố.

Duy trì giảng dạy các lớp năng khiếu, hoạt động thư viện và các hoạt động thể dục thể thao của Thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra văn hóa -  phòng chống tệ nạn xã hội. Trong năm đã tổ chức 744 lượt kiểm tra về văn hóa, phát hiện 30 trường hợp vi phạm, tiến hành xử lý theo quy định.

Đưa vào sử dụng màn hình đa sắc điện tử để phục vụ cho công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các tầng lớp nhân dân.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố năm 2013 và khai mạc vào ngày 22/12/2013.

Hoạt động văn hóa và thể thao trong năm 2013 của nhân dân thành phố có mức hưởng thụ văn hóa 58,2 lần/người/năm, đạt 102,1% kế hoạch.

3. Chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

- Tổ chức tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013. Tổ chức thực hiện ký cam kết các quy định của pháp luật về bếp ăn tập thể tại các trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ trên địa bàn. Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng đợt 1 và đợt 2 trên toàn địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động chương trình y tế Quốc gia trên toàn địa bàn thành phố.

- Kiểm tra phát hiện 92/840 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, 27/90 cơ sở hành nghề y dược tư nhân có hiện tượng vi phạm, đã tiến hành xử lý theo quy định.

- Về tình hình chăm sóc sức khỏe nhân dân: có 290 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, 127 ca tay chân miệng, đã kịp thời khám chữa bệnh cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng tử vong do các bệnh trên. Tổ chức khám và chữa bệnh cho 118,5 nghìn lượt người.

4. Lao động, thương binh và xã hội:

- Thực hiện chính sách về lao động: Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ năm 2013. Triển khai đăng ký nhu cầu học nghề lao động nông thôn năm 2014.

Trong năm 2013, đã giới thiệu việc làm 4.616 lao động đạt 125,4 % kế hoạch, trong đó số lao động được tạo việc làm mới 2.540 lao động đạt 120,9 % kế hoạch.

- Về chương trình giảm nghèo: Tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình giảm nghèo năm 2012 và triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2013. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bà Rịa. Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch khảo sát, đánh giá nhu cầu vay vốn chương trình tín dụng hộ nghèo trên địa bàn Thành phố. Thực hiện cấp trên 11,3 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo năm 2013

Qua tổ chức triển khai thực hiện về chương trình giảm nghèo, số hộ nghèo giảm theo chuẩn tỉnh là 657 hộ, đạt 109,5 % kế hoạch. Số hộ thoát nghèo theo chuẩn Quốc gia 203 hộ, đạt tỷ lệ 156,15 % kế hoạch, trong đó số hộ nghèo Quốc gia thoát khỏi chuẩn tỉnh là 102 hộ.

Số hộ nghèo còn lại là 657 hộ, chiếm tỷ lệ 2,61%, trong đó số hộ nghèo chuẩn Quốc gia: 110 hộ, chiếm tỷ lệ 0,43 %.

Trong năm, tổng kinh phí trợ cấp ưu đãi, trợ cấp một lần cho đối tượng chính sách; thăm tặng quà đối tượng chính sách; trợ cấp tiền tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ nghèo dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đối tượng Bảo trợ xã hội; trợ cấp BTXH; trợ cấp ưu đãi HSSV và hỗ trợ miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP cho 59,3 nghìn lượt đối tượng, với tổng kinh phí là 41,4 tỷ đồng.

5. Nội vụ:

 - Về tổ chức bộ máy, biên chế: Ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Bà Rịa. Thành lập trường THCS Tân Hưng thuộc xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa. Phân bổ 1.432 chỉ tiêu biên chế và HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2012-2013.

- Về quản lý CBCCVC: Ban hành quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và bậc lương thường xuyên đối với đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp khác 24 trường hợp. Hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2012. Triển khai tuyển dụng, hợp đồng giáo viên và công chức cho năm học 2013-2014. Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC năm 2014 đến các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường. Ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời han đối với công chức và người lao động. Xây dựng kế hoạch Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa đợt 1 năm học 2013 – 2014.

- Về tổ chức chính quyền: lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với 05 xã, phường trong đó từ loại II lên loại I là 03 đơn vị, từ loại III lên loại II là 02 đơn vị. Đề xuất tỉnh chuyển giao cụm Núi Dinh về thành phố Bà Rịa.

- Về thi đua, khen thưởng: Xây dựng chương trình công tác thi đua khen thưởng năm 2013. Ban hành Chỉ thị về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2013 và tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Tổ chức Sơ kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền nam, giải phóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Về cải cách thủ tục hành chính: triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển CB, CCVC làm việc tại Bộ phận một cửa; ban hành Chỉ thị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố và kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2013. Triển khai thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính được phê duyệt tại Quyết định 1698/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đưa vào triển khai cấp chứng chỉ quy hoạch giải quyết qua mạng internet.

Trong kỳ đã tiếp nhận 17.033 hồ sơ hành chính các loại của công dân, đã tiến hành giải quyết 15.011 hồ sơ, trong đó có 722 hồ sơ trễ hẹn (chiếm 4,8%), so với cùng kỳ giảm 1,62% số hồ sơ trễ hẹn[8].

6. Quốc phòng - An ninh:

- Công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội: Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng và triển khai các kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc”, 12 năm thực hiện Nghị quyết 8 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Chiến lược an ninh Quốc gia”. Sơ kết 01 năm Chương trình 4 giảm của HĐND tỉnh.

Trong năm, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn như sau:

+ Tội phạm hình sự: xảy ra 138 vụ (so với cùng kỳ tăng 29 vụ), đã điều tra làm rõ 85 vụ, bắt 138 đối tượng.

+ Tội phạm ma túy: xảy ra 86 vụ, bắt 138 đối tượng (so với cùng kỳ phát hiện bằng số vụ nhưng ít hơn 28 đối tượng); khởi tố 12 vụ / 16 đối tượng, xử phạt hành chính 74 vụ /122 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

+ Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: xảy ra 167 vụ (so với cùng kỳ tăng 40 vụ), làm chết 04 người, bị thương 09 người; đã điều tra làm rõ 112 vụ / 210 đối tượng; khởi tố 86 vụ / 139 đối tượng, xử phạt hành chính 26 vụ / 71 đối tượng.

+ Trật tự an toàn giao thông: xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 113 người (so với cùng kỳ giảm 12 vụ, giảm 03 người chết, giảm 54 người bị thương).

- Công tác quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhất là trong các dịp lễ, Tết. Triển khai kế hoạch phát lệnh gọi nhập ngũ và tổ chức Hội trại Tòng quân năm 2013, công tác giao quân đợt I/2013 đạt 100 % chỉ tiêu. Tổ chức đi thăm các chiến sĩ mới nhập ngũ đang huấn luyện tại các đơn vị. Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai và thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn thành phố. Tổ chức hội thi giáo viên, báo cáo viên giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 cấp thành phố, tuyển chọn cán bộ tham dự hội thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. Tổ chức diễn tập A2 cho phường Long Hương và diễn tập phòng không nhân dân cho xã Hòa Long.

B. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH:

 - Những mặt làm được:

+ Trong năm 2013, dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, các ngành, các cấp đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hỗ trợ thị trường, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã được duy trì và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

+ Các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao được triển khai thực hiện đồng bộ, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

+ Về chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện như: các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Quốc phòng an ninh được giữ vững, tai nạn giao thông được kiềm chế.

- Những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Bên cạnh những mặt đạt được trên, cũng còn một số hạn chế:

+ Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với năm 2012. Hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn.

+ Việc chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách còn hạn chế; việc thực hiện nguồn thu để cân đối chi đầu tư xây dựng cơ bản và kiến thiết địa chính không đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

+  Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh không kịp thời cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số công trình trọng điểm và Đề án xây dựng nông thôn mới.

+ Tình hình trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự, phạm tội ma túy tăng so với cùng kỳ, tai nạn giao thông tuy được kiềm chế, giảm thiểu so với năm trước nhưng mức độ thương vong còn xảy ra nhiều.

+ Số đơn thư khiếu nại về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng so với cùng kỳ.

C. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG NĂM 2014:

I. Về phát triển kinh tế:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

- Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh là 2.115,1 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2013 tăng 1%.

- Tổng doanh thu thương mại – dịch vụ 7.523 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2013 tăng 18,5%, trong đó doanh thu thương mại 4.212,8 tỷ đồng, dịch vụ 3.310,2 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 225 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2013 giảm 0,5%.

2. Ngân sách:

Dự kiến tổng thu ngân sách địa phương là 281,1 tỷ đồng; tổng chi ngân sách là 494,0 tỷ đồng.

3. Xây dựng cơ bản:

Dự kiến nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy quyền: 335 tỷ đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp: 108 tỷ đồng[9].

- Nguồn tiền sử dụng đất: 27,5 tỷ đồng.

- Dự kiến tiến hành khởi công mới 05 công trình: trường Mầm non Long Xuyên, xã Hòa Long; hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tâm xã Long Phước; đường Nguyễn Tất Thành nối dài; mở rộng trường mầm non Long Phước; công viên Bà Rịa.

4. Quản lý đô thị:

- Tập trung thực hiện và trình phê duyệt Đề án Nâng cấp đô thị thành phố Bà Rịa trở thành đô thị loại II. Đăng cai tổ chức Hội nghị Cụm Đô thị các tỉnh Miền Đông Nam bộ vào năm 2014.

- Tiếp tục tuần tra, kiểm tra nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm an toàn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng, san lấp trái phép.

- Công khai hóa các quy hoạch được duyệt. Tiếp tục triển khai thực hiện quy định về quản lý đô thị, thực hiện quy chế quản lý công trình trên địa bàn, kiên quyết chống xây dựng trái phép và chống lấn chiếm đất công.

5. Bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Tiếp tục thực hiện 13 dự án còn dở dang năm 2013 chuyển sang và các dự án thực hiện mới năm 2014.

- Tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và ban giao mặt bằng cho nhà nước để thi công các dự án trọng điểm.

6. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường:

- Dự kiến cấp 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản.

- Thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đối với tất cả các cơ sở sản xuất và dịch vụ có sử dụng tài nguyên hoặc có nguồn thải.

- Tiếp tục lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của thành phố và 11 phường xã.

- Tổ chức thực hiện Đề án bảo vệ môi trường thành phố Bà Rịa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

7. Công tác thanh tra, tư pháp và giải quyết khiếu nại tố cáo:

- Tập trung xác minh các đơn thư khiếu nại tố cáo đang thụ lý, xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại mới phát sinh. Thường xuyên tiếp công dân nhằm giải quyết đơn thư khiếu tố đúng theo pháp luật, hạn chế các trường hợp khiếu tố vượt cấp.

- Tổ chức triển khai tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011; Luật Thanh tra năm 2010; Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung và các Nghị định mới ban hành.

II. Các mục tiêu xã hội:

1. Về Giáo dục:

- Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo Nghị quyết 05-NQ/TXU, ngày 21/11/2011 của Thành uỷ Bà Rịa về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và các Đề án, chương trình đã ban hành kèm theo. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiển hiện nay.

- Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi tại 11 phường, xã; đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi cho 10 phường, xã. Phấn đấu năm 2014 được tỉnh công nhận thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia (01 Mầm non và 01 Tiểu học).

2. Văn hoá, thông tin và thể thao:

Đa dạng hoá các loại hình hoạt động phục vụ cho nhân dân, khai thác tốt công năng của các cơ sở văn hóa đã được xây dựng nhằm đạt mức hưởng thụ văn hoá 59,7 lần/người/năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,5%, 100% khu phố, ấp đạt chuẩn văn hóa. Chỉ đạo xã, phường củng cố nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Duy trì thường xuyên thi đấu giao hữu các môn thể thao, tổ chức các hoạt động hội thi, hội thao, giải thể thao của thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng danh hiệu thành phố văn hóa giai đoạn 2011 – 2015. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động xây dựng gia đình, khu phố - ấp, xã phường, cơ quan đơn vị hành chính và doanh nghiệp văn hóa.

3. Y tế:

Tiếp tục tăng cường công tác điều tra, giám sát dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, nhất là dịch sốt xuất huyết, các loại cúm A, bệnh tay-chân-miệng,… Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở hành nghề y tế tư nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Tiếp tục kiện toàn mạng lưới trạm y tế xã, phường.

4. Nội vụ:

- Tổ chức thi tuyển công chức cấp huyện, cấp xã năm 2014. Tiếp tục triển khai xây dựng vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp. Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm học 2013-2014. Triển khai tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2014-2015.

 - Tiếp tục rà soát Bộ thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Nghiên cứu đưa một số thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ qua mạng Internet. Tiếp tục triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của CBCCVC (theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ). Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức nhà nước.

- Triển khai thực hiện tốt đợt phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm (15/8/1994 – 15/8/2014) ngày thành lập thành phố Bà Rịa. Phát động phong trào thi đua, xét và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua cho khối cơ quan, đơn vị và khối xã, phường năm 2014.

- Triển khai thực hiện công tác bầu cử trưởng khu phố, ấp nhiệm kỳ 2014-2017.

5. Lao động, thương binh và xã hội:

Tổng hợp và khảo sát dự án vay vốn giải quyết việc làm; Phối hợp với các Trung tâm, trường nghề tiếp tục tổ chức khai giảng 03 lớp học nghề cho 96 học viên tham gia. Thực hiện kịp thời các chính sách của nhà nước đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp cùng Ngân hàng chính sách xã hội kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ vay quá hạn, nợ đến hạn. Tổ chức tổng kết các Chương trình phòng chống mại dâm, Chương trình cai nghiện phục hội cho người nghiện ma túy, Chương trình giảm nghèo, Chương trình Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Chương trình công tác năm của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, Chương trình dạy nghề - việc làm và triển khai thực hiện các chương trình trong năm 2014. Phấn đấu 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc với nhiều hình thức; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,02%.

6. An ninh – Quốc phòng:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới”. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người giai đoạn 2011 – 2015 và 4 đề án giảm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.  Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phấn đấu trong năm 2014 giảm 10% về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên kiểm tra công tác tuần tra canh gác ở khu phố, ấp. Nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2014 đạt chỉ tiêu tỉnh giao, tỷ lệ Đảng viên nhập ngũ đạt từ 2% trở lên.

C. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014:

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2014, cần tập trung một số giải pháp chủ yếu sau:

- Tổ chức sơ kết và tiếp tục chỉ đạo triển khai việc thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015).

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các gói giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ và của Tỉnh về thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, nhằm duy trì sự phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt chú ý các giải pháp giúp đỡ doanh nghiệp trong giải phóng mặt bằng, tiếp cận đất đai, nhân lực, các thủ tục đầu tư và chính sách miễn, giảm, kéo dài thời hạn nộp thuế.

- Tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh và thành phố. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư. Tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án triển khai chậm tiến độ.

- Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước, tạo điều kiện để các ngành kinh tế phát triển, cải tiến năng suất, mở rộng sản xuất, thị trường. Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ. Tiếp tục thực hiện đầu tư khai thác hiệu quả hoạt động tại Trung tâm thương mại Bà Rịa và các chợ phường xã.

- Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp có hiệu quả. Chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, xử lý nhanh chóng các ổ dịch (nếu có).

- Triển khai thực hiện các tiêu chí của Đề án xây dựng 02 xã nông thôn mới Long Phước và Tân Hưng.

- Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý nhanh chóng, triệt để, nghiêm minh các công trình xây dựng vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa, tập trung đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở và nâng cao các tiêu chí của đề án.

- Khai thác có hiệu quả các cơ sở văn hoá đã được xây dựng như: Nhà thi đấu thành phố, sân vận động, Trung tâm văn hoá, thư viện thành phố; các sân vận động, trung tâm văn hoá, giáo dục cộng đồng,… ở các phường xã.

- Đẩy mạnh việc hỗ trợ vốn dự án giải quyết việc làm, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời tăng cường công tác quản lý vốn giảm nghèo, đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả. Có biện pháp cụ thể để giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách căn cơ. Chăm lo tốt các đối tượng chính sách, gia đình có công cách mạng.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, ngày một hoàn thiện.

- Tập trung lập và trình thẩm định hồ sơ, tăng cường thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố trong năm 2014.

- Đẩy mạnh việc phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước đạt hiệu quả.

- Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2014.

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm; tiếp tục tổ chức các hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.

 

Nơi nhận:

- TTr.HĐND tỉnh BR-VT (báo cáo);

- UBND Tỉnh BR-VT (để b/c);

- Sở KH-ĐT tỉnh BR-VT (để b/c);

- TT.TU; TT.HĐND Thành phố;

- CT, PCT UBND Thành phố;

- Văn phòng Thành ủy;

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND TP;

- Các phòng ban, đơn vị;

- UBND các xã, phường;

- Lưu: VT, TH.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 [1] Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ngành công nghiệp Trung ương và địa phương trên địa bàn là 6.079,3 tỷ đồng; trong đó của Trung ương và của tỉnh là 3.362,5 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, của địa phường là 2.716,8 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch.

[2]Các tiêu chí sửa đổi: Tiêu chí 7: Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định; Tiêu chí 10: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người); Tiêu chí 12: Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động; Tiêu chí 14: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Tiêu chí 15: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

[3] Nhìn chung các chỉ tiêu thu đều đạt dự toán và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu thu không đạt gồm: thuế VAT 91,3/93,6 tỷ đồng, đạt 97,5% kế hoạch; thuế tài nguyên 3,6/4,6 tỷ đồng, đạt 78,4% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân 19,3/25 tỷ đồng, đạt 77,2% kế hoạch; tiền sử dụng đất 58,5/80 tỷ đồng, đạt 73,1% kế hoạch. Bên cạnh đó một số chỉ tiêu  thu vượt kế hoạch như: thuế thu nhập doanh nghiệp 30,9/25,6 tỷ đồng, đạt 120,6% kế hoạch; thu khác ngoài quốc doanh 2,9/2 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch; phí, lệ phí 11,5/2,8 tỷ đồng, đạt 410% kế hoạch; thu khác ngân sách 21,1/1,5 tỷ đồng, đạt 1.409% kế hoạch. So với số ước thực hiện của Sở Tài chính, chênh lệch tăng 20,2 tỳ đồng, trong đó tăng lệ phí trước bạ 1 tỷ đồng; tăng thu khác ngân sách 19,6 tỷ đồng; tăng phí, lệ phí 8,9 tỷ đồng; tăng thuế tài nguyên 1,1 tỷ đồng; giảm VAT 2 tỷ đồng, giảm thu nhập doanh nghiệp 6,6 tỷ đồng, giảm thu khác ngoài quốc doanh 1,8 tỷ đồng.

[4] Chênh lệch giảm so với số ước của Sở Tài chính giảm 19,5 tỷ đồng, trong đó giảm tạm ứng cho 02 dự án đường Khoa học Công nghệ và đường Bạch Đằng 27,2 tỷ đồng, giảm số ước thực hiện là 21 tỷ đồng; tăng chi đầu tư từ nguồn thu hồi vốn tỉnh bổ sung là 24,7 tỷ đồng, tăng chi đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố 3,4 tỷ đồng.

[5] Dự án trường THPT Ischool của công ty Cổ phần Nguyễn Hoàng, dự án cảng nội địa của Công ty TNHH Hicon, dự án cảng vật liệu của Công ty TNHH Hồng Thuận, Khu liên hợp sản xuất hàng may mặc và phụ liệu của Công ty TNHH Master Enterprise.

[6] Khu nhà ở Long Phước; Nhà ở sinh viên; Dự án Khu Chung cư 21 tầng  phía Tây Trung tâm Hành chính; Tổ hợp Cao ốc văn phòng cho thuê và Chung cư; Khu chung cư của công ty Cổ phần Quảng cáo Hội chợ Thương mại Quốc tế (CIAT); khu nhà ở Lương Tài; Khu nhà ở Long Toàn 1; khu đô thị mới phường Long Tâm; Khu nhà ở Nhật Việt; Bệnh viện Quốc tế 200 giường; Nhà máy sản xuất vỏ bình gas; Cảng Bà Rịa 1; Cảng Bà Rịa 2; Cảng đường thủy.

[7] Số đơn tồn đọng thuộc các lĩnh vực: bồi thường giải phóng mặt bằng: 56 đơn, đất đai 30 đơn.

[8] Trong 722 hồ sơ trễ hẹn bao gồm các loại: xây dựng 88 / 454 hồ sơ, chiếm 19,3%; kinh doanh và dịch vụ 7 / 747 hồ sơ, chiếm 0,9%; hộ tịch 16 / 562 hồ sơ, chiếm 2,8%, quản lý đất đai 607 / 9.740 hồ sơ, chiếm 6,2%; chứng chỉ quy hoạch 3/1.002 hồ sơ, chiếm 0,3%; an toàn vệ sinh thực phẩm 1/101 hồ sơ, chiếm 1%.

[9] Chương trình nông thôn mới 20 tỷ đồng; đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng công an quân sự 28 tỷ đồng, sửa chữa trường học, trạm y tế 10 tỷ đồng; đầu tư các dự án hạ tầng KT-XH 50 tỷ đồng.

Gửi góp ý cho dự thảo
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng năm 2013 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2014
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha