Dự thảo
Báo cáo phục vụ chương trình kiểm tra năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 14/05/2015
Số lượt xem: 5591
góp ý: 28
Phạm vi điều chỉnh:
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Số : ......../BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày    tháng    năm 2015

     (DỰ THẢO)

BÁO CÁO

Phục vụ chương trình kiểm tra năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1. Việc lãnh đạo, đề xuất, kiến nghị, ban hành các chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Bà Rịa:

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn song kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, chất lượng các hoạt động lĩnh vực văn hóa – xã hội được cải thiện, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được ổn định, công tác quốc phòng được củng cố. Thành phố Bà Rịa có được những thành quả trên, ngoài sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, các Sở ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, còn có sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố.

          1.1. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Thành ủy, UBND thành tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, của HĐND và UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc triển khai thực hiện được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động, văn bản chỉ đạo điều hành, giao trách nhiệm, thời gian thực hiện cụ thể của từng ngành, từng cấp; đồng thời định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm tổ chức rà soát, kiểm điểm đánh giá để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế và tập trung chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

          1.2. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND thành phố vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giải quyết những vấn đề lớn, chiến lược lâu dài, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững như:

          - Tập trung hoàn thành Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Bà Rịa là Đô thị loại II”, đến nay thành phố Bà Rịa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thông qua Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bà Rịa tỷ lệ 1/10.000. Lập nhiệm vụ điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thành quy hoạch phân khu (khu dân cư phường Kim Dinh, Long Hương, Long Toàn, phía Tây đường cao tốc Phước Hưng - Hòa Long). Tổ chức thành công Hội nghị giao ban Cụm các đô thị hội viên miền Đông Nam bộ lần thứ V - năm 2014.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy hoạch, các cơ chế chính sách, các chỉ đạo quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoán sản; điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bà Rịa đến năm 2020.

          - Thực hiện triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách mới; tăng cường đối thoại, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, bảo đảm an ninh trật tự, giúp các doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

          - Chỉ đạo huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác vận động nhân dân cùng thành phố Bà Rịa thực hiện đường nông thôn theo hình thức “nhà nước và nhân dân cùng làm”, tích cực tham gia đóng góp, đẩy mạnh các phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới tại 03 xã.

          1.3. Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh đột xuất, các giải pháp đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Qua đó, mạng lưới siêu thị, cửa hàng tự chọn phát triển mạnh trên địa bàn, tập trung tại phường Phước Trung và phường Phước Hiệp, tạo thành khu vực thương mại năng động, sầm uất của địa phương. Các loại hình dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, ăn uống, thể dục thể thao, y tế, giáo dục,...phát triển khá nhanh. Dịch vụ thông tin, truyền thông tiếp tục có sự phát triển vượt bậc. Dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm phát triển khá, các ngân hàng thương mại của cả nước hầu hết đều đã đặt chi nhánh và văn phòng đại diện tại thành phố Bà Rịa.

          - Chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn như: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại; tuyên truyền vận động, kêu gọi nhân dân ưu tiên mua sắm hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp trong nước nói chung và của thành phố nói riêng.

          - Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản, gắn với tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư về tiến độ thi công, giải ngân và chất lượng các công trình, dự án; đồng thời thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai, khai thác khoán sản, sử dụng tài sản nhà nước.

          - Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách, thu hồi các khoản nợ ngân sách, thực hiện tiết kiệm chi ngân sách; đặc biệt đã chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi nợ đọng liên quan đến đất đai, khoán sản.

          - Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, nổi cộm kéo dài, các vấn đề mới phát sinh như: xử lý ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, chăn nuôi; chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường quản lý vấn đề dạy thêm, học thêm không đúng quy định; tập trung giải quyết việc làm; vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức thi tuyển công chức, viên chức bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, công bằng, đúng quy định.

          - Chỉ đạo các lực lượng chức năng triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

          - Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi thực hiện nhiệm vụ.

          1.4. Thành ủy, UBND thành phố luôn coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, điều hành theo quy chế. Những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp được đưa ra tập thể bàn bạc, thảo luận trước khi quyết định, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong chỉ đạo, điều hành đã cụ thể hóa các nội dung công việc của các ngành, các cấp, gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện khen thưởng, kỷ luật.

          1.5. Nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp của thành phố được triển khai thực hiện tốt như: thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới xã Hòa Long, Long Phước và Tân Hưng; quan tâm, chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; chuẩn hóa đội ngũ và mở rộng mô hình bán trú ở mầm non và tiểu học theo Nghị quyết 05-NQ/TXU, ngày 21/11/2011 của Thành uỷ Bà Rịa; triển khai thực hiện thành công Đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa 2011 – 2015, qua đó đã tạo sự chuyển biến khởi sắc trên các lĩnh vực đời sống xã hội của thành phố, được Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng (Khóa XI) biểu dương đánh giá là điểm sáng văn hóa của cả nước....

          2. Việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện; nâng cao hiệu quả đầu tư theo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2010 - 2015:

2.1. Việc đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2010 - 2015:

Căn cứ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2010 - 2015, hàng năm Thành ủy, UBND thành phố tổ chức thành lập Đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trên địa bàn các phường xã. Trong quá trình kiểm tra, thành phố căn cứ tình hình khó khăn, vướng mắc bức xúc của từng phường xã, sự cần thiết phải bố trí vốn đầu tư xây dựng để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch được giao của từng đơn vị. UBND thành phố ban hành chủ trương đầu tư giao các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán trình cơ quan chuyên môn thẩm định và trình UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư trước ngày 31/10 hàng năm, đây là căn cứ để UBND thành phố giao cơ quan chuyên môn lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm, thời gian tổng hợp báo cáo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 11 và tháng 12 của năm. Vào những ngày đầu năm, UBND thành phố Bà Rịa tổ chức giao kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán thu chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư phát triển cho các chủ đầu tư để thực hiện trong năm kế hoạch.

Việc triển khai đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 của thành phố Bà Rịa cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng

STT

Diễn giải

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Ước thực hiện Năm 2015

Giai đoạn 2011 - 2015

1

Nguồn NS tỉnh

268,4

292,1

371,1

579,8

434,6

1.946

2

Nguồn NS thành phố

215,6

264,5

170,8

186,8

160,1

997,8

 

Tổng cộng:

484

556,6

541,9

766,6

594,7

2.943,8

Với tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 là 2.943,8 tỷ đồng, thành phố Bà Rịa đã đầu tư xây dựng, sửa chữa 116 công trình, trong đó có 36 công trình giao thông, với 15,9 km đường bê tông nhựa, 38,3 km đường láng nhựa; 14 trường học với 260 phòng học, 12 công trình y tế, 54 công trình phúc lợi xã hội.

          Các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế như chợ, điện, đường giao thông,... trên địa bàn thành phố hầu hết đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập và ổn định đồi sống nhân dân. Cụ thể phần lớn các chỉ tiêu về giá trị sản xuất, doanh thu thương mại dịch vụ, sản lượng nông nghiệp hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao.

          Các công trình kết cấu hạ tầng xã hội như: trạm y tế phường xã, trường học, trung tâm văn hóa học tập cộng đồng,... sau khi được đầu tư, chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân được tốt hơn, mạng lưới y tế trên địa bàn thành phố không ngừng được củng cố, cơ sở vật chất được xây dựng mở rộng, lực lượng cán bộ y tế được bổ sung, các trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia về y tế. Số lượt khám bệnh luôn vượt chỉ tiêu hàng năm, chất lượng điều trị bệnh từng bước được nâng lên.

          Chất lượng giáo dục các bậc được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi các cấp ngày càng tăng. Mạng lưới trường học ngày càng được phát triển và hoàn thiện. Cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường học đã được quan tâm đầu tư.

          Các cơ sở văn hóa được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhân dân và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Di tích lịch sử, văn hóa đã được quan tâm đầu tư, tôn tạo như: di tích đình thần Long Hương; xây dựng mới và trùng tu, cải tạo hệ thống bia biển di tích trên địa bàn. Phong trào văn nghệ và hoạt động văn hóa cơ sở có bước phát triển hướng vào nội dung lành mạnh, phát huy truyền thống cách mạng và bản sắc dân tộc. Hoạt động thể thao, phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe nhân dân được củng cố và phát triển.

          2.2. Việc triển khai Thông báo kết luận số 781-TB/TU ngày 16/4/2013 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND thành phố Bà Rịa.

          Ngày 03/4/2013, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với thành phố Bà Rịa và đã có chỉ đạo về đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm đáp ứng được các tiêu chí đưa thành phố Bà Rịa lên đô thị loại II vào năm 2015; trong đó ưu tiên các công trình: 20 km đường nội thị, nhà tang lễ thành phố, công viên Bà Rịa, công viên rừng ngập mặn trước Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, dự án cống hộp rạch Thủ Lựu, kè bờ sông Dinh phần còn lại, quy hoạch 1.672 ha khu đô thị mới (phường Phước Trung, Long Hương, Kim Dinh).

          Nay UBND thành phố báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án nêu trên như sau:

          2.2.1. Dự án chưa được triển khai đầu tư trong giai đoạn 2011 – 2015:

          (1). Dự án 20 km đường nội thị:

          UBND thành phố Bà Rịa đã có văn bản số 819/UBND-VP ngày 06/5/2015 về đề xuất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh. Tại văn bản trên, UBND thành phố Bà Rịa đề xuất thực hiện dự án 20 km đường nội thị (giai đoạn 1) với quy mô xây dựng là 9,6km, tổng mức đầu tư là 400 tỷ đồng.

          (2). Dự án nhà tang lễ thành phố:

          UBND thành phố Bà Rịa đã có văn bản số 819/UBND-VP ngày 06/5/2015 về đề xuất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh. Tại văn bản trên, UBND thành phố Bà Rịa đề xuất thực hiện dự án nhà tang lễ thành phố với quy mô xây dựng 3.392 m2, tổng mức đầu tư là 81,6 tỷ đồng.

          (3). Dự án Công viên rừng ngập mặn trước Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh:

UBND thành phố Bà Rịa đã có văn bản số 819/UBND-VP ngày 06/5/2015 về đề xuất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý. Tại văn bản trên, UBND thành phố Bà Rịa đề xuất thực hiện dự án Công viên rừng ngập mặn trước Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh với quy mô xây dựng là 70 ha, tổng mức đầu tư là 300 tỷ đồng. Nếu được UBND tỉnh chấp thuận, dự án trên sẽ dự kiến khởi công vào năm 2017.

(4). Dự án cống hộp rạch Thủ Lựu (dự án xử lý môi trường rạch Thủ Lựu thành phố Bà Rịa)

UBND thành phố Bà Rịa đã có văn bản số 819/UBND-VP ngày 06/5/2015 về đề xuất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý. Tại văn bản trên, UBND thành phố Bà Rịa đề xuất thực hiện dự án xử lý môi trường rạch Thủ Lựu thành phố Bà Rịa với tổng mức đầu tư là 230 tỷ đồng. Nếu được UBND tỉnh chấp thuận, dự án trên sẽ dự kiến khởi công vào năm 2017.

          2.2.2. Dự án đang triển khai thực hiện:

(1). Dự án Công viên Bà Rịa:

          Dự án Công viên Bà Rịa được UBND tỉnh bố trí vốn triển khai thực hiện (giai đoạn 1 – gồm đường vào và nhà lễ đài) từ năm 2015, quy mô xây dựng là 12,12 ha, tổng mức đầu 218,6 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2017 hoàn thành dự án.

          Riêng giai đoạn 2 của dự án, UBND thành phố Bà Rịa đã có văn bản số 819/UBND-VP ngày 06/5/2015 về đề xuất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý. Tại văn bản trên, UBND thành phố Bà Rịa đề xuất thực hiện dự án Công viên Bà Rịa giai đoạn 2 có quy mô 32,5 ha, với tổng mức đầu tư là 230 tỷ đồng. Nếu được UBND tỉnh chấp thuận, dự án trên sẽ dự kiến khởi công sau năm 2020.

          (2). Dự án kè bờ sông Dinh phần còn lại:

          - Dự án kè bờ sông Dinh, phần cải tạo bờ Tây sông Dinh, quy mô 620 m / 5,7 ha, tổng mức đầu tư là 153,6 tỷ đồng    , hiện đã được UBND tỉnh bố trí vốn triển khai thực hiện dự án từ năm 2014. Dự kiến đến năm 2016 hoàn thành công trình này.

          - Dự án kè bờ sông Dinh, đoạn từ cầu Long Hương đến cấu nhà máy nước, UBND thành phố Bà Rịa đã có văn bản số 819/UBND-VP ngày 06/5/2015 về đề xuất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý. Tại văn bản trên, UBND thành phố Bà Rịa đề xuất thực hiện dự án kè bờ sông Dinh, đoạn từ cầu Long Hương đến cấu nhà máy nước với quy mô 3.018m, tổng mức đầu tư là 250 tỷ đồng. Nếu được UBND tỉnh chấp thuận, dự án trên sẽ dự kiến khởi công sau năm 2020.

          (3). Quy hoạch 1.672 ha khu đô thị mới (phường Phước Trung, Long Hương, Kim Dinh):

          Việc triển khai Quy hoạch 1.672 ha khu đô thị mới (phường Phước Trung, Long Hương, Kim Dinh), UBND tỉnh đã có Thông báo số 11/TB-UBND ngày 09/01/2015, chấp thuận chủ trương cho lập phương án quy hoạch đối với khu đất 1.682 ha tại phường Phước Trung, Long Hương và Kim Dinh, đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Bà Rịa tổ chức triển khai thực hiện. Nay UBND thành phố Bà Rịa kính đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng sớm triển khai thực hiện kết luận nêu trên.

          UBND thành phố Bà Rịa kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);

- UBND Tỉnh BRVT (để b/c);

- Sở KH-ĐT tỉnh BR-VT (để b/c);

- TT. TU; TT. HĐND Thành phố;

- CT, PCT UBND Thành phố;

- Văn phòng Thành ủy (để b/c);

- Phòng TCKH, QLĐT, QLDA;

- Lưu: VT, TH.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Báo cáo phục vụ chương trình kiểm tra năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha