Dự thảo
Văn bản Triển khai thực hiện Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 04/06/2015
Số lượt xem: 5310
góp ý: 18
Phạm vi điều chỉnh:

 ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /UBND-VP                           Bà Rịa, ngày       tháng     năm 2015

 

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh

 

 

 

 

 

      

Dự thảo

                Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành Thành phố.

 

 

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoá V, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh để thực hiện hoàn thành các nội dung chương trình hành động do tỉnh ban hành.

2. Về phát triển kinh tế:

2.1. Giao phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tiến hành điều tra, khảo sát, nắm bắt chính xác số lượng, tính chất những cơ sở gây ô nhiễm trong khu dân cư cần di dời để xác định diện tích, quy mô, các công trình hạ tầng kỹ thuật cần thiết của cụm công nghiệp Hòa Long cho phù hợp.

- Đẩy mạnh thực hiện phát triển thị trường trong nước gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường liên kết và tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển mạnh thị trường hàng hóa truong nước, giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các chợ và các khu du lịch . Xử phạt nghiêm minh các vi phạm về giá cả, thị trường.

- Tham mưu UBND thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; nâng cao năng lực và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tăng cường thông tin tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào cuộc vận động chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- Tham mưu UBND thành phố triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cả về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, chế biến và dịch vụ nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững; các giải pháp về tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế trang trại với quy mô lớn, tập trung với các điều kiện và yếu tố sản xuất theo hướng công nghiệp, hiện đại. Nhân rộng mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản; khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác.

- Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường công tác phòng và chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

- Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các vụ vi phạm, lấn chiếm đất rừng.

- Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Hưng và xã Long Phước; hoàn chỉnh và trình thẩm định các tiêu chí còn lại về xây dựng nông thôn mới.

2.2. Giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chủ trì phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Quản lý Đô thị và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hòa Long.

3. Về tài chính và đầu tư phát triển:

3.1. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Xây dựng định mức chi thường xuyên, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chi nguồn thu cho thời kỳ ổn định ngân sách 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020.

- Rà soát lại danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư vốn ngân sách chậm triển khai.

- Rà soát quy mô các dự án để có phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, hiệu quả và phù hợp với nguồn lực của địa phương.

- Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án.

- Tiếp tục đẩy mạnh xử lý các dự án chậm triển khai theo phương án đã được phê duyệt.

3.2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch và phòng Quản lý Đô thị rà soát quy hoạch sử dụng đất đối với các dự án sau khi thu hồi một cách cụ thể để có giải pháp xử lý phù hợp với tình hình thực tế và có định hướng phát triển.

4. Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn lực, văn hóa, thể thao và đảm bảo an sinh xã hội:

4.1. Giao phòng Y tế và Trung tâm Y tế:

- Đảm bảo các điều kiện và nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Chú trọng công tác dự phòng , phòng chống dịch bệnh, bảo đảm không xảy ra dịch bệnh trên diện rộng.

4.2. Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Chi cục Thống kê điều tra, thống kê số lượng lao động nông thôn tại từng địa phương để xác định nhu cầu đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

4.3. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Kiểm tra chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các cơ sở giáo dục, đặc biệt hoạt động dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học.

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tăng cường kiểm tra, thanh tra việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị dạy học; các khoản thu ngoài quy định.

- Phối hợp với phòng Y tế tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trường học.

4.4. Giao phòng Văn hóa và Thông tin:

- Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn để nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa thành phố và Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng các phường xã.

- Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao năm 2015.

4.5. Giao phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Chi cục Thống kê và UBND các phường xã tổng điều tra thống kê lại số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới để làm cơ sở xây dựng chuẩn nghèo mới và kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020.

- Thực hiện tốt chính sách chăm lo cho đối tượng có công, gia đình liệt sỹ, thương binh; chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Xây dựng kế hoạch tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015.

5. Về quản lý quy hoạch, tài nguyên và bảo vệ môi trường:

5.1. Giao phòng Quản lý Đô thị chủ trì phối hợp với Đội Trật tự Đô thị và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị.

5.2. Giao phòng Nội vụ chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai các hồ sơ pháp lý để thực hiện bàn giao Núi Dinh về thành phố Bà Rịa.

5.3. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các phường xã tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với diện tích còn lại của cá nhân, tổ chức để nâng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2015 đạt 97%.

6. Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính:

6.1. Giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là các giải pháp liên quan đến việc xử lý trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu, của cán bộ, công chức phụ trách giải quyết hồ sơ của nhân dân.

- Đẩy manh cải cách chế độ công vụ công chức; xác định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường công tác thuyên chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Ban hành tiêu chí thi đua, khen thương, kỷ luật, sắp xếp đối với cán bộ, công chức, viên chức của từng cơ quan, đơn vị theo hướng quy định rõ hình thức chế tài tương ứng với số lượng hồ sơ trễ hẹn, chất lượng tham mưu giải quyết hồ sơ, thực hiện ngay việc chuyển đổi vị trí công tác nếu có sai phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật. Chấn chỉnh tình trạng hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư.

6.2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND, phòng Nội vụ nâng cao chất lượng về hình thức, nội dung cổng thông tin điện tử của thành phố và chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

6.3. Giao Văn phòng HĐND và UBND chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ và UBND các phường xã tăng cường củng cố bộ máy Văn phòng HĐND và UBND thành phố và cấp phường xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội họp; theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện đối với toàn bộ các chỉ đạo của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp.

7. Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, thanh tra, khiếu nại, tố cáo:

- Giao thanh tra tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo Luật phòng, chống tham nhũng.

- Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác đối thoại với dân, trực tiếp chỉ đạo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

8. Về quốc phòng – an ninh, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn:

8.1. Giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố:

 - Chủ trì phối hợp với UBND các phường xã và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

- Tiếp tục tập trung thực hiện nhiêm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

- Nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới; nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo.

8.2. Giao Công an thành phố:

- Tăng cường cảnh giác, chủ động nắm tình hình và chuẩn bị các phương án để xử lý kịp thời các tình huống phức tạp có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

- Tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội.

8.3. Giao Phòng Quản lý Đô thị chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện đề án giảm thiểu tai nạn giao thông, triển khai các giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện của thành phố nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc giảm tai nạn giao thông để đạt mục tiêu giảm 5% trở lên số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2014.

8.4. Giao phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát diễn biến và triển khai kịp thời công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai xảy ra./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTr.TU, TTr.HĐND Thành phố (b/c);

- CT, các PCT UBND Thành phố (đ/b);

- Lưu: VT, TCKH.

 

CHỦ TỊCH

 

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Văn bản Triển khai thực hiện Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha