Dự thảo
Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu thủ tục hành chính và bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 03/08/2015
Số lượt xem: 5375
góp ý: 58
Phạm vi điều chỉnh:

 

 
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu thủ tục hành chính

và bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã

                         

            CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Bộ thủ tục hành chính được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố ban hành;

Căn cứ Quyết định số 4173/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Bà Rịa về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của thành phố Bà Rịa;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố tại tờ trình số   /TTr-PNV ngày     tháng    năm 2015,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về thủ tục hành chính và bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

                           

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ

- TTr.Thành ủy;

- CT; PCT.UBND TP;

- Như điều 3;

- Lưu: VT-TH.

     CHỦ TỊCH

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi tìm hiểu về thủ tục hành chính

và bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2015

của UBND thành phố Bà Rịa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng, toàn diện nội dung cải cách thủ tục hành chính và bộ chỉ số cải cách hành chính thông qua hình thức tổ chức Hội thi sân khấu qua đó giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để nắm vững những quy trình, trình tự thủ tục hành chính phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

- Tạo sự chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân một cách nhanh chóng hiệu quả, đúng thời gian và quy định pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Hội thi mang tính bắt buộc.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức nắm chắc nội dung.

- Công tác tổ chức hội thi phải được chuẩn bị chu đáo; việc xét trao giải thưởng phải đảm bảo sự công bằng và khách quan.

II. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

1. Số lượng: Gồm 11 đội thuộc các xã, phường (mỗi xã, phường thành lập 01 đội).

2. Thành phần: Mỗi đội bao gồm 5 thành viên chính thức và 02 dự bị.

3. Đối tượng:

Cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả; Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm thụ lý và giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức và công dân tại các xã, phường.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

- Công tác triển khai và chuẩn bị: Các đơn vị thực hiện từ tháng 8 năm 2015.

- Tổ chức thi: Dự kiến trong tháng 11 năm 2015 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

2. Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao thành phố. (địa điểm chính thức sẽ thông báo sau)

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Nội dung: Đề thi dựa vào nội dung của bộ chỉ số cải cách hành chính và Bộ thủ tục hành chính cấp xã do UBND tỉnh ban hành.

2. Hình thức thi: Các đội phải trải qua 03 phần thi:

- Tự giới thiệu: Các đội thi giới thiệu dưới dạng tiểu phẩm hoặc sử dụng loại hình nghệ thuật khác như: thơ, ca, hò, vè… Nội dung gồm: giới thiệu về tên đội, tên đơn vị, tên từng thành viên của đội, chủ đề của đội. Khuyến khích các tiết mục sáng tạo được đầu tư dàn dựng.

- Trắc nghiệm.

-  Trả lời câu hỏi: trả lời các câu hỏi trong bộ đề do Ban Tổ chức hội thi biên soạn.

3. Cơ cấu giải thưởng:

- Gồm có các giải I, II, III, giải Khuyến khích và một số giải phụ.

- Đội có số lượng cổ động viên đảm bảo yêu cầu theo quy định được tính điểm vào giải thưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Nội vụ thành phố:

- Tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức hội thi, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban giám khảo và Tổ thư ký giúp việc hội thi.

- Biên soạn thể lệ hội thi, đề thi và chuẩn bị các điều kiện về công tác tổ chức hội thi.

- Triển khai cho các ngành có liên quan soạn thảo đề thi về thủ tục hành chính và bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã.

- Tham mưu UBND thành phố ra Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi.

- Phối hợp phòng Tài chính – Kế hoạch dự trù kinh phí phục vụ công tác tổ chức hội thi, trình UBND thành phố phê duyệt kịp thời theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả Hội thi, rút kinh nghiệm để đảm bảo cho công tác tổ chức lần sau đạt hiệu quả hơn.

2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố:

- Phối hợp phòng Nội vụ thành phố kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản tổ chức hội thi, phát hành thư mời và các văn bản khác có liên quan.

3. Phòng Văn hóa và thông tin thành phố:

- Phối hợp Đài truyền thanh thành phố tổ chức giới thiệu chuyên đề về những vấn đề liên quan đến nội dung câu hỏi hội thi nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo trả lời các câu hỏi.

- Hỗ trợ hội trường, trang thiết bị về âm thanh, ánh sáng để phục vụ hội thi.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố về việc cấp phát kinh phí kịp thời cho Hội thi theo đúng quy định và tiến độ để hội thi đạt hiệu quả.

5. Đài Truyền thanh thành phố:

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung về thủ tục hành chính, bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã và thể lệ Hội thi thông qua các chuyên mục của Đài.

- Chủ động phối hợp với Ban tổ chức hội thi đưa tin về Hội thi.

6. UBND các phường, xã:

- Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo việc tổ chức triển khai, giới thiệu nội dung về Kế hoạch tổ chức hội thi đến toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị .

- Cử đội tham gia Hội thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về thủ tục hành chính và bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã. Giao phòng Nội vụ thành phố chủ trì và phối hợp với các cơ quan, các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo cho Hội thi thành công./.

 

 

    CHỦ TỊCH

 

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu thủ tục hành chính và bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha