Thực hiện Quyết định số 218 về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017

Kế hoạch sô 279/KH-MT v/v Thực hiện Quyết định số 218 về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017