Kế hoạch số 300/KH-MT ngày 14/4/2017 v/v Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố Bà Rịa năm 2017

Kế hoạch số 300/KH-MT ngày 14/4/2017 v/v Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố Bà Rịa năm 2017