Kế hoạch số 305/KH-MT ngày 26/4/2017 v/v Tổ chức phản biện dự thảo Kế hoạch xây dựng chợ Bà Rịa văn minh thương mại năm 2017 của UBND thành phố Bà Rịa

Kế hoạch số 305/KH-MT ngày 26/4/2017 v/v Tổ chức phản biện dự thảo Kế hoạch xây dựng chợ Bà Rịa văn minh thương mại năm 2017 của UBND thành phố Bà Rịa