Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1549/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 15 tháng 10 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 15/10/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

09 giờ 00:   Họp tỉnh thông qua quy chế quản lý hoạt động kinh doanh, quản lý vận hành các công trình bất động sản du lịch.

Đ/c Trần Vinh Quang -PCT

 

Phòng kinh tế cùng dự

 

Đ/c Linh

VP.UBND Tỉnh ( 302)

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

14 giờ 00:  Thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa Bà Rịa, giai đoạn (2016-2018)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Văn hoá- Thông tin

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Ba, ngày 16 /10/2018

Sáng

 08 giờ 30:    Họp BCĐ diễn tập "BV-18" tỉnh-2018

Đ/c  Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

VP Tỉnh ủy

08 giờ 30:  Nghe báo cáo phương án di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm vào cụm tiểu thủ công nghiệp Hòa Long.

Đc/ Trần Vinh Quang- PCT

Phòng kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

08 giờ 00:   Tiếp làm việc Ban dân tộc tỉnh kiểm tra sơ kết thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II ( 2016-2020)

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

VP.HĐND và UBND

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 1

Chiền

14 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND Tỉnh nghe  báo cáo việc lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

14 giờ 00:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

   14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

Thứ Tư, ngày 17/10/2018

Sáng

08 giờ 30:   Hội nghị tổng kết 10 năm thựcc hiện Chỉ thị 21-CT/TW,ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị ( khóa X) về "tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới"

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

 

Đ/c Tú

HT B TTHNT

08 giờ 30:  Thông qua dự thảo báo cáo và kế hoạch tổ chức sơ kết đề án phân loại rác thải thí điểm trên địa bàn phường Phước Hiệp.

D/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

09 giờ 30: Thông qua phương án phối hợp thực hiện di dời mộ nghĩa địa giáo xứ Kim Hải và nghĩa địa Vườn Điều.    

Chiều

14 giờ 00:     Họp thường trực UBND thành phố.

CT, các PCT

Các đơn vị tham dự họp

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Phương

HT số 2

Thứ Năm, ngày 18/10/2018

Sáng

 08 giờ 30:  Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 23-KL/TW và Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định 854,855-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Ban tuyên giáo

08 giờ 30: Dự họp Thường trực UBND Tỉnh:

1. Thông qua Đồ án điều chỉnh, bổ sung QH bến xe khách và QH đấu nối BXK vào hệ thống quốc lộ trên đị bàn tỉnh.

2. Thông qua quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh ( 302)

Chiều

14 giờ 00: Làm việc Phòng Tài chính- Kế hoạch,Văn phòng HĐND và UBND thành phố  về giải ngân vốn ngân sách năm 2018( tình hình thu-chi và giải ngân vốn XDCB) và báo cáo chuẩn bị tiếp Đoàn công tác UBND Tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

VP HĐND và UBND; phòng TCKH

VP HĐND và UBND; phòng TCKH

Đ/c Chiến

Đ/c Tú, Trang

HT số 2

14 giờ 00:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW " về công tác dân số trng tình hình mới"

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Trung tâm dân số

Có Thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 1

Thứ sáu, ngày 19/10/2018

Sáng

 08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Vp. Thành ủy

08 giờ 30: Nghe báo cáo tình hình triển khai xã hội hóa các trường học trên địa bàn thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng GDĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

Phòng làm việc

Chiều

14 giờ 00:  Họp Thường trực UBND thành phố

CT, Các PCT

Các đơn vị tham dự cuộc họp

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo

Đ/c Tú

HT số 2

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)