Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1000/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 13 tháng 8 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 13/8/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần.

CT, các PCT

 

 

 

 

 

09 giơ 00:   Họp tỉnh công bố Kết luận Thanh tra Chính phủ.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

VP. UBND Tỉnh-301

Giải quyết hồ sơ hành chính 

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

 

09 giờ 00: Thông qua nội dung báo cáo tiếp đoàn khảo sát tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin của HĐND tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú(M)

HT số 2

Chiều

 14 giờ 00: Dự buổi chấp vấn và trả lới chấp vấn trực tiếp tại Phiên họp thứ 26 của UBTVQH.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP.HĐND tỉnh

15 giờ 30:  Dự Lễ công bố Quyết định, giao nhiệm vụ các bộ điều động, luân chuyển tại Thành ủy Bà Rịa.

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

14 giờ 00:  Tiếp làm việc Đoàn khảo sát tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin của HĐND tỉnh.

Đ/c Nguyễn văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú(M)

HT số 2

Thứ Ba, ngày 14/8/2018

Sáng

 08 giờ 30:  Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

08 giờ 30: Nghe báo cáo phương án thiết kế chợ an toàn thực phẩm

Đ/c Trần Vinh Quang -PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chến

Đ/c Linh

HT số 3

08 giờ 30:  Dự Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT Đảng TP

Chiền

 14 giờ 00:  Họp tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị KTNN năm 2016 và các năm về trước; thông qau dự thảo Quyết định thành lập tổ triển khai thực hiện kết luận của KTNN.

Đ/c Nguyễn văn Hoàng -CT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

14 giờ 00: Dự công bố Quyết định giám sát Chi bộ TTPTQĐ

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

 

 

 

HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 15/8/2018

Sáng

08 giờ 00: Họp tỉnh nghe báo cáo danh mục các dự án không thu hút đầu tư, hạn chế đầu tư tại vùng thượng nguồn các hồ chứa nước sinh hoạt trên đị bàn tỉnh

08 giờ 45: Nghe báo cáo vướng mắc trong công tác phối hợp để tô chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. UBND Tỉnh (302)

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

09 giờ 00: Làm việc phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo công tác xét tuyển viên chức giáo dục và công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng NV; GDĐT

Phòng NV; GDĐT

 

 

Phòng làm việc Đ/c PCT

Chiều

14 giờ 00:  Họp giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

14 giờ 00: Làm việc Công ty xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu về việc di dời cửa hàng kinh doanh  xăng số 10.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng TCKH

Phòng TCKH; TNMT;QLĐT;TTPTQĐ; Công ty xăng dầu Bà Rịa- Vũng Tàu

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00:  Khảo sát thư viện để xác nhập Trung tâm văn hóa.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 Phòng VHTT

Phòng VHTT; QLĐT;TCKH;TTVH-TT; Ban 2

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

Tập trung Văn phòng HĐND và UBND TP

Thứ Năm, ngày 16/8/2018

Sáng

 Đi công tác  (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c chiến

 

 

08 giờ 30: Họp HĐND Tỉnh giám sát về Công tác quản lý lòng bè Nuôi trồng thủy sản và hoạt động kinh doanh ăn uống của các nhà bè trên sông Chà Và, sông Dinh và sông Mỏ Nhát.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Kinh tế cùng dự

 

 

VP.HĐND tỉnh (501)

09 giờ 00:  Làm việc Trưởng, phó phòng LĐTB-XT, Công an thành phố  nghe báo cáo kết quả thực hiện cai nghiệp ma túy tại các điểm tư vấn cộng đồng 6 tháng đầu năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

Phòng LĐTBXH

Trưởng, Phó phòng LĐTBXH; Công an thành phố; UBND phường Phước Hiệp; Kim Dinh; Long Phước và Trưởng Công an của 03 đơn vị phường,xã

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 2

 Chiều

14 giờ 00:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c  Nguyễn Văn Tài-PCT

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 17/8/2018

 

Đi công tác (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

Đ/c Chiến

 

 

Sáng

08 giờ 30:  Thông qua dự thảo Nghị quyết phát triển dịch vụ- thương mại trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Linh

HT số 3

 

08 giờ 30: Tiếp và làm việc đoàn công tác tỉnh kiểm tra về công tác thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Bà Rịa 6 tháng đầu năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Văn Tài -PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Các PCT

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)