Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch CTT từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 597/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 9 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày18/9/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

           

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: nghỉ phép đến hết ngày 19/9/2017

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự họp Thường trực UBND Tỉnh.

         

VP.UBND Tỉnh (301)

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

           

Chiều

14 giờ 00: Thông qua dự thảo báo cáo chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ công tác quản lý Nhà nước về Du lịch.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 3

14 giờ 00: Thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Trung thu 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:

Thành Đoàn Bà Rịa

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Ba, ngày19/9/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban thường vụ Thành ủy.

         

VP.Thành ủy

09 giờ 00: Thông qua quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Hội người cao tuổi TP

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 2

Chiều

15giờ 00: Đi khảo sát vị trí xây dựng chợ Kim Dinh

Đ/c Trần Vinh Quang

Phòng QLĐT

PhòngQLĐT;TNMT;TCKH;UBND phường Kim Dinh

   

Phường Kim Dinh

14 giờ 00: Thông qua dự thảo kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng- Mừng xuân năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Tư, ngày 20/9/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Tiếp công dân (cả ngày)

         

Ban tiếp công dân

08 giờ 00: Dự họp triển khai phổ biến kế hoạch của Ban chỉ đạo PCKB tỉnh về việc phối hợp tổ chức cuộc diễn tập vận hành cơ chế lãnh đạo và thực binh xử lý tình huống tụ tập đông người biểu tình, gây rối ANTT; thương thuyết, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Công an Tỉnh

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2017.

         

Bộ CHQS Tỉnh

Chiều

14 giờ 00: Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Ban quản lý Qũy " đền ơn đáp nghĩa" thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND:

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

Thứ Năm, ngày 21/9/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự họp Tỉnh ủy nghe báo về tình hình quản lý giải quyết việc làm đối với bộ đội xuất ngũ năm 2016-2017.

         

VP. Tỉnh ủy

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự hợp Thường trực UBND Tỉnh nghe báo cáo vướng mắc về các thủ tục đất đai của các dự án trên địa bàn tỉnh.

   

Phòng TNMT cùng dự

   

VP.UBND Tỉnh(302)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

           

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự thảo luận dự toán ngân sách năm 2018 ( theo thư  mời của Sở Tài chính)

   

Phòng TCKH cùng dự

   

HT Sở Tài chính

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tập thể UBND Tỉnh nghe báo cáo phương án xử lý hợp đồng lao động làm việc chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

   

Phòng Nội vụ cùng dự

   

VP.UBND Tỉnh (301)

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Họp tỉnh nghe báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị cho năm học 2017-2018 ( cơ sở vật chất, trang thiết bị , đồ dùng dạy học, công tác tuyển dụng giáo viên; khó khăn hạn chế về CSVT, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy học, tình hình vệ sinh môi trường; kiến nghị liên quan đến những hạn chế) báo cáo kết quả.

   

Phòng TCKH; Nội vụ; GDĐT cùng dự

   

VP.UBND Tỉnh(501)

Thứ sáu, ngày 22/9/2017

 

Sáng

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra.

         

HTB TTHNT

08 giờ 30: Thông qua phương án di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào khu tập trung.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

08 giờ 30: Thông qua kế hoạch chống xuống cấp các trường học năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND

Ban QLDA2

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

           

14 giờ 00: Nghe báo công tác triển khai giải tỏa các trường hợp lấn chiếm các công trình mương thủy lợi trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

           

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)