Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1672/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 10 tháng 12 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 10/12/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30:  Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 19 (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

Đ/c Công

 

VP.UBND Tỉnh (501)

Chiều

14 giờ 00:  Thường trực Thành ủy làm việc Thường trực HĐND thàn phố về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Chin-HĐND thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày11/12/2018

Sáng

 08 giờ 30:  Hội nghị triển khai Nghị quyết số 30—NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về "chiến lược an ninh Quốc gia" và Luật an ninh mạng; Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về " về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia"

Đ/c  Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

HTA-TTHN T

08 giờ 30:     Rà soát khối lượng, đơn giá dịch vụ công ích năm 2018 và phương an đấu thầu dịch vụ công ích năm 2019; Báo cáo phương án thu tiền rác

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

Giải quyêt hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiền

14 giờ 00:    Họp giao ban Khối nội chính đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đê ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

14 giờ 00:  Thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị -xã hội trong bối cảnh nước ta thm gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

14 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua "dân vận khéo" năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 12/12/2018

Sáng

08 giờ 30:    Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

VP. Thành ủy

08 giờ 30:   Dự Hội nghị lần thứ chín- HĐND Tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HTB-TTHN T

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00:  Thông dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trinh hành động số 26-CTr/TU và số 27-CTr/TU của Ban cháp hành Đảng bộ tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Trang

HT số 3

Thứ Năm, ngày 13/12/2018

Sáng

 08 giờ 00:     Dự Hội nghị lần thứ chín- HĐND Tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTB-TTHNT

08 giờ 30:   Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố (cả ngày).

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

08 giờ 00: Dự học tập, quán triệt Nghị Quyêt Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

TTVH thành phố

Chiều

14             giờ 00: Thông qua kế hoạch và triển khai công tác lập bảng kê TĐTDS và Nhà ở năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Chi cục Thống kê

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 1

Thứ sáu, ngày 14/12/2018

Sáng

08 giờ 00:  Dự Hội nghị lần thứ chín- HĐND Tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

HTB-TTHNT

08 giờ 30:  Hội nghị tổng kết công tác PCCCR năm 2017 -2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2018-019.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Kinh Tế

 

Đ/c Linh

 

08 giờ 30:  Thông qua kế hoạch Mừng Đảng- Mừng Xuân năm 2019, kế hoạch họp mặt 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019)

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00:  Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019  "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

CT, các PCT

 

 

Ban lãnh đạo VP

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)