Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch CTT từ ngày 14/8/2017 đến ngày 181/8/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 559/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 14 tháng 8 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 14/8/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP.Thành ủy

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:  Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang-PCT.UBND: Dự đối thoại tại Toà án nhân dân Thành phố.

 

 

 

 

 

Tòa án nhân dân TP

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp Thường trực UBND Tỉnh.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh(301)

Thứ Ba, ngày 15/8/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Đi công tác TP.HCM (cả ngày)

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ: Nghe báo cáo giải trình ý kiến kết luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:

Phòng TNMT; Ban QLDA 1

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

15 giờ: Họp giao ban Thường trực HĐND thành phố.

 

 

 

 

HT số 3

Đ/c  Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp thường trực UBND Tỉnh:

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

1.Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017, giai đoạn 2018-2020 đối với quỹ đất do TTPTQĐT quản lý.

2.Quy định quản lý nhà bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Thứ Tư, ngày 16/8/2017

Sáng

08 giờ 30: CT, các PCT UBND thành phố: Họp thường kỳ tháng 7/2017

 

 

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Tổ tổng hợp

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp tỉnh làm việc TTCP về khiếu nại của ông Trần Hữu Nghiệp

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (402)

14 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND:

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

14 giờ 00: Nghe báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin tháng 7/2017

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Tú (QTM)

HT số 1

Thứ Năm, ngày 17/8/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp tỉnh: Nghe báo cáo kế hoạch của UBND Tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2016 của TTCP về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- Ngân sách nhà nước năm 2017.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Tỉnh ủy về tiến độ trồng  rừng ngập mặn 2017.

 

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

08 giờ 30: Dự kiểm tra việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Hội khuyến học

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: CT, các PCT UBND thành phố: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố về việc lấy phiếu tính nhiệm bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Đảng TP

Thứ sáu, ngày 18/8/2017

 

 08 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại của ông Trương Bình Khiêm ngụ tại xã Hòa Long.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

TNMT; UBND xã Hòa Long

-TTr.HĐND TP; UB Kiểm tra Thành ủy; TNMT; QLĐT; LĐ-TBXH; UBND xã Hòa Long.

Đ/c Công

Đ/c Chí

Trụ sở UBND xã Hòa Long

Sáng

08 giờ 30: Thông qua phương án di dời chợ Long Phước.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT.UBND

UBND xã Long Phước, Tân Hưng

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

 

10 giờ 00: Thông qua phương án di dời chợ Tân Hưng

 

08 giờ 30: Thông qua kịch bản chương trình Lễ khai mạc, Lễ rước đuốc, biểu diễn chào mừng Đại Hội TDTT năm 2017

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

14 giở 00: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 3

14 giờ: Nghe VNPT Bà Rịa- Vũng Tàu trình bày giải pháp "Triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử"

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

VNPT BR-VT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Tú (QTM)

HT số 1

Thứ bảy, ngày 19/8/2017

Sáng

08 giờ 30: Thông qua phương án kiến trúc dự án trùng tu, tôn tạo địa đạo Long Phước.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA1

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 1

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)