Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 83/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 11 tháng 02 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 11/02/2019

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Nghỉ phép (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

 

Giải quyết hồ  hành chính

Các PCT

 

 

 

 

 

Chiều

Giải quyết hồ  hành chính

Các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 12/02/2019

Sáng

Giải quyết hồ sơ hành chính

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp tỉnh nghe báo cáo tình hình tết Kỷ Hợi- 2019

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. UBND Tỉnh (301)

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 13/02/2019

Sáng

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Các PCT

 

 

 

 

 

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

CT,các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 14/02/2019

Sáng

Giải quyết hồ sơ hành chính

CT,các PCT

 

 

 

 

 

09giờ 00: Dự họp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư xuân Kỷ Hợi năm 2019

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Khách sạn Imperial

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

CT,các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 15/02/2019

Sáng

08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c NguyỄn Văn Tài -PCT

 

 

 

 

 

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

CT,các PCT

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)