Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 576/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 4 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 15/4/2019

 

 Nghỉ bù lễ giỗ tổ Hùng Vương

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 16/4/2019

Sáng

08 giờ 30:   Họp giao ban Thường trực Thành ủy  

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Các PCT

 

 

 

 

 

Chiều

Đi công tác 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00:  Làm việc TTPTQĐ thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

TTPTQĐ

 

Đ/c Quế

Phòng làm việc

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

Thứ Tư, ngày 17/4/2019

Sáng

08 giờ 30:   Nghe báo cáo kết quả rà soát, thông kê hiện trạng nhà, đất ở của 17 hộ dân đang sử dụng đất của xí nghiệp Nuôi tôm Cỏ may tại Tổ 12, khu phố 5, phường Phước Trung.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng TNMT; UBND phường Phước Trung

Phòng TNMT; QLĐT; Thnh tra Thành phố; UBND phường Phước Trung; Tổng Công ty thủy sản Việt Nam Seaprodex ;  Xí nghiệp thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Cỏ May.

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

08 giờ 30:  Dự học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp tỉnh nghe báo cáo tình hình công tác tôn giáo

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00:  Nghe báo cáo dự thảo nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bà Rịa tỷ lệ 1/10.000 giai đoạn đến năm 2050

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng QLĐT

 

 

 

VP. Thành ủy

15 giờ 00: Khai mạc Ngày sách Việt Nam và Bản quyền thế giới lần thứ VI năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- CT

 

 

 

 

TTVT TP

Thứ Năm, ngày 18/4/2019

Sáng

09 giờ 00:  Họp Tỉnh ủy nghe báo cáo phương án đầu tư Khu đô thị sinh thái Tây Nam thành phố Bà Rịa

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

VP. Tỉnh Ủy

Dự học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

Đi công tác (cả ngay)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00:  Nghe Thanh tra Bộ Xây dựng công bố quyết định thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng QLĐT; Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 và 2; Đội Trật tự đô thị

Phòng QLĐT; Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 và 2; Đội Trật tự đô thị

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

Thứ Sáu, ngày 19/4/2019

Sáng

07 giờ 30:    Dự Đại hội Mặt trận thành phố lần thứ VI nhiệm kỳ 2016-2021

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

 

HT UBND Xã Long Phước

07 giờ 30:  Dự buôi tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy đối với đại diện các hộ dân khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường HL10

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng TNMT cùng dự

 

Đ/c Quế

VP. Tỉnh Ủy

Dự  học lơp chuyên viên chính (cả ngày)

08 giờ 30:  Thông qua dự thảo kế hoạch nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và  Thông qua dự thảo báo cáo 05 năm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00:  Đối thoại giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Minh Trí

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

14 giờ 00:   Thông qua dự thảo kế hoạch duy trì hoạt động điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng năm 2019 trên địa bàn thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Minh

HT số 1

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)