Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 08/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 08 tháng 01 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 08/012/2018 đến ngày 12/01/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 08/01/2018

Sáng

Thường trực UBND Chào cờ đầu tuần

 

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Đảng TP

08 giờ 00: CT, các PCT. UBND: Dự kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa V (cả ngày)

Thứ Ba, ngày 09/01/2018

Sáng

08 giờ 00: CT, các PCT. UBND: Dự kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa V (cả ngày)

 

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Đảng TP

Thứ Tư, ngày 10/01/2018

Sáng

08 giờ 30 : Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trài Vinh Quang- PCT.UBND: Họp ban Thường vụ Thành ủy (cả ngày)

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

08 giờ 30: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận Pháp luật thành phố Bà Rịa

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Tư Pháp

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Thông qua kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT; Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Năm, ngày11/01/2018

Sáng

08 giờ 30: CT, các PCT.UBND: Họp thành viên UBND thành phố đánh giá năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND

Phòng Nội vụ; VP UBNDvà HĐND

Thành viên UBND thành phố

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Quế

HT số 1

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp giao ban về nông nghiệp- nông dân- nông thôn về triển khai Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND: Dự hội nghị giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018.

 

 

 

 

 

BCH Quân sự tỉnh

14 giờ 00: Làm việc Ban QLDA chuyên ngàng nông nghiệp và phát triển nông thôn về mặt bằng thi công công trình xây dựng tuyến kênh N4 đập sông Dinh 1.

Đ/c  Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

TNMT;TTPTQĐ;Kinh tế; UBND xã Tân Hưng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

15 giờ 00: Tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016-2017

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 1

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Dự hội nghị UBMT thành phố lần thứ 9 –khóa V và tổng kết công tác Mặt trận thành phố năm 2017.

 

 

 

 

 

HT UBMT TQ VN TP

Thứ sáu, ngày 12/01/2018

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Đi công tác (cả ngày)

 

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

 

 

 

 

 

HT B TTHN Tỉnh

 

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang –PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Chiều

13 giờ 30: Đ Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự hội nghị tổng kết ngành tài nguyên và môi trường tỉnh BRVT.

 

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự

 

 

HT B TTHN Tỉnh

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự hội nghị tổng kết năm 2017 của Sở Tài chính

 

 

Phòng Tài chính- Kế hoạch cùng dự

 

 

HT Sở Tài chính

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

ĐOÀN VĂN CÔNG

(đã ký)