Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 14/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 15 tháng 01 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 15/01/2018

Sáng

Thường trực UBND Chào cờ đầu tuần.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài–PCT.UBND: Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

 

 

Chiều

15 giờ 00: Chủ tịch, các PCT.UBND: Hội nghị phân giao chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.

 

Văn phòng HĐND và UBND; Phòng TC-KH

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Tổ tổng hợp

HT số 1

Thứ Ba, ngày 16/01/2018

Sáng

08 giờ 30: đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên cuối năm 2017 và Tổng kết nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2017.

 

 

 

 

 

BCH Quân Sự tỉnh

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

- 08 giờ 30: Họp tỉnh nghe báo cáo dự thảo chỉ thị về công tác bảo vệ môi trường.

- 09 giờ 30: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch số 32, ngày 12/4/2017 về thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng về môi trường.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

08 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, ma túy, phòng chống mua bán người năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Công an thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Họp hội đồng thi đua khen thưởng.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng Nội vụ

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND; Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 2

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT. UBND: Dự hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Sở Du lịch.

 

 

 

 

 

Sở Du Lịch

Thứ Tư, ngày 17/01/2018

Sáng

08 giờ 30 : Nghe viễn thông Bà Rịa trình bày giải pháp triển khai hệ thống camera an ninh cho thành phố Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Viễn thông Bà Rịa

Thường trực Thành ủy; Công an TP; QLĐT; TCKH; Ban QLDA2; UBND các phường, xã; Công an các phường, xã.

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

HT số 1

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố (cả ngày).

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 30: Họp Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội triển khai nhiệm vụ 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ngân hàng CSXH TP

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 2

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự Hội nghị tổng kết công tác ATGT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

 

Phòng QLĐT cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

 

Văn phòng HĐND và UBND

Toàn thể cán bộ, Công  chức, viên chức Văn phòng HĐND và UBND TP

 

 

HT số 2

Thứ Năm, ngày 18/01/2018

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND: Dự họp thường trực UBND Tỉnh nghe báo cáo phương án đạt giải cuộc thi ý tưởng quốc tế QH tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Nam thành phố Bà Rịa.

 

 

 

 

 

VP. UBND Tỉnh (302)

08 giờ 30: Làm việc UBND xã Tân Hưng nghe báo cáo di dời chợ Tân Hưng

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

UBND xã Tân Hưng

UBND xã Tân Hưng; QLĐT; TTĐT; TCKH; TNMT

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Họp tỉnh nghe báo cáo về biên chế và thi tuyển, điều chuyển giáo viên.

 

 

Phòng Nội vụ cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

Chiều

14 giờ 00: CT, các PCT.UBND : Họp giao ban Thường trực UBND thành phố.

 

Thanh Tra TP; QLĐT; Văn phòng HĐND và UBND TP

Có Thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Phương

HT số 2

Thứ sáu, ngày 19/01/2018

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Đi công tác (cả ngày)

 

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban Thường Vụ Thành ủy.

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND: Dự tổng kết năm 2017 của Ban đại diện HĐQT-NHCSXH tỉnh.

 

 

 

 

 

NHCSXH Tỉnh

Chiều

13 giờ 30:  Làm việc Ban Quản lý chợ Bà Rịa nghe báo cáo công tác bàn giao tài sản; khảo sát lắp đặt nhà lòng tiền chế sau chợ.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Ban QL Chợ Bà Rịa

Ban QLC Bà Rịa; TCKH; TNMT; QLĐT; Ban QLDA1

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

 

 

 

 

 

TTYT

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)