Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 02/5/2018 đến ngày 04/5/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 711/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 02 tháng 5 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 02/5/2018 đến ngày 04/5/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày30/4/2018

 

 

Nghỉ lễ 30/4

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 01/5/2018

 

 

Nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động 1/5

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày02/5/2018

 

Sáng

08 giờ 30:  Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

 

08 giờ 30:  Họp BSC Đảng UBND tỉnh nghe báo giải trình và giải pháp thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về thu - chi NSĐP năm 2016.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng TC-KH cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

 

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00:  Khảo sát cụm tiểu thủ công nghiệp Hòa Long và khu giết mổ gia súc tập trung.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

TNMT;QLĐT;Ban QLDA1

 

 

Thực địa

 

14 giờ 00:  Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo đề xuất một số nội dung liên quan đến phát triển du lịch bất động sản.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

 

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 03/5/2018

 

Sáng

08 giờ 30:   Giao  ban XDCB Ban QLDA 2

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2

TCKH;TNMT;QLĐT;Ban QLDA2; UBND phường Phước Nguyên, Phước Trung, Long Hương

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

 

08 giờ 30: Họp tỉnh làm việc Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông và Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép- Thị vải về tình hình triển thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

 

08 giờ 00: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

TTBD Chính trị TP

 

08 giờ 30:  Dự hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH,BHYT giai đoạn 2012-2020.

HT số 1

 

Chiều

14 giờ 00:   Rà soát việc tổ chức bán đấu giá các khu đất công trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

TCKH

TCKH;TTPTQĐ;QLĐT;TNMT;UBND phường Phước Trung; Long Hương; Phước Hưng; Phước Nguyên

 

Đ/c Trang

HT số 2

 

14 giờ 00: Thông qua  báo cáo tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

QLĐT;TNMT;TTĐT

QLĐT;TNMT;TTĐT; UBND các phường,xã

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

 

14 giờ 00: Họp tỉnh nghe báo cáo dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (402)

 

15 giờ 00: Thông qua trương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

 

Thứ sáu, ngày 04/5/2018

 

 

08 giờ 30: Khảo sát hoạt động của bộ phận một cửa thành phố và bộ phận một cửa của các phường,xã.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Công

Đ/c Tú (M)

UBND thành phố và UBND phường, xã.

 

Sáng

08 giờ 30:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

 

 

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

 

 

 

 

 

 

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

 
 

14 giờ 30: Họp tỉnh xử lý vướng mắc trong xây dựng chính sách hỗ trợ di dời các CSSX gây ô nhiễm môi trường.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Kinh tế cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

 

14 giờ 00:  Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 14.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

 

Phòng GD-DT cùng dự

 

 

HĐND tỉnh

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)