Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 763/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 07 tháng 5 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 07/5/2018

Sáng

CT, các PCT UBND thành phố chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

Tiếp công dân (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

HT xã Hòa Long

08 giơ 30: Dự tiếp xúc cử tri xã Hòa Long, Long Phước

08 giờ 30:Họp tỉnh làm việc với Kiểm toán Nhà nước về khảo sát phục vụ kế hoạch kiểm toán tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

 

 

Phòng TCKH cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: dự tiếp xúc cử tri phường Phước Hưng, Long Tâm, Long Toàn, Phước Trung, Phước Nguyên, Phước Hiệp, Long Hương, Kim Dinh và xã Tân Hưng.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

HT Đảng

14 giờ 00: Đối thoại hộ ông Đằng đối tượng giải tỏa công viên Bà Rịa giai đoạn 1.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

UBND phường Phước Nguyên.

14 giờ 00:  Họp về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại .

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Thanh tra cùng dự

Đ/c Công

 

VP.Tỉnh ủy

Thứ Ba, ngày 08/5/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Họp thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua tiêu chí xác định cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời vào cá khu CN, cụm tiểu thủ công nghiệp.

2. Thông qua dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Kinh tế cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

08 giờ 30: Nghe báo cáo tình hình Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và số lượng nhà tình nghĩa, tình thương dự kiến xây dựng, sửa chữa trong năm 2018 và một số nội dung liên quan khác.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Trang

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Dự hội nghị sơ kết công tác xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng nồng cốt là quan nhân dự bị năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

BCHQS Tỉnh

14 giờ 00: Họp tỉnh làm việc Ban QLDACN Dân dụng và Công nghiệp và ban QLDACN Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

14 giờ 00: Thông qua kế hoạch nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

 

Đ/c Trang

HT số 1

Thứ Tư, ngày 09/5/2018

Sáng

08 giờ 30:  Họp Ban thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30:   Cưỡng chế Công viên Bà Rịa giai đoạn 1 (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

Đ/c Công

Đ/c Quế

Theo kế hoạch

08 giờ 00: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

Chiều

14 giờ 00:  Làm việc Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 về kế hoạch thực hiện XDCB năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban QLDA đầu tư xây dựng 1

TNMT;QLĐT;Ban QLDA1;TCKH; TTPTQĐ

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 30; Nghe báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

Phòng VHTT

-VHTT;Nội vụ; TCKH; Văn  phòng HĐND và UBND TP

Đ/c Chiến

Đ/c Tú (M)

Phòng làm việc

Thứ Năm, ngày 10/5/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp thường kỳ UBND thành phố tháng 4/2018.

CT, các PCT

Phòng TCKH; Văn phòng HĐND và UBND TP

Có thư mời riêng

Ban lảnh đạo VP

Tổ tổng hợp

HT số 1

08 giờ 30:  :  Tiếp làm việc Đoàn giám sát HĐND thành phố về cấp tác cấp giấy CN.QSDĐ và giao đất ở ngoài quy định.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

Phòng TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số  2

08 giờ 00:  Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" giai đoạn 2009-2018;Triển khai kế hoạch " Tháng nhân đạo" năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT B TTHN Tỉnh

Chiều

14 giờ 00:  Thông qua phương án phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018   

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 1

14 giờ 00: Họp tỉnh nghe báo cáo liên quan đến các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

16 giờ 00: Nghe báo cáo Đề cương và dự toán kinh phí quản lý dự án xây dựng allas BRVT.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (307)

14 giờ 00:Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

Thứ sáu, ngày11/5/2018

 

09 giờ 00: Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó chánh văn phòng HĐND và UBND thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

Phòng làm việc

Sáng

08 giờ 30:   Khảo sát các khu vực vực quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đi thăm một vài hộ nông dân sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Kinh tế, TNMT

Kinh tế, TNMT

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

Tập trung tại UBND thành phố

 

08 giờ 00:   Dự hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cập pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Tư pháp

 

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT A TTBD Chính trị TP

 

 09 giờ 00: Thông qua kế hoạch diệt lăng quăng đợt 1/2018

Trung tâm y tế

Có thư mời riêng.

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

14giờ 00: Họp tỉnh xử lý vước mắc trong xây dựng chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

14 giờ 30: Nghe báo cáo quy hoạch sắp xếp, ởn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới cùng dân tộc thiểu số.

 

 

 

 

 

 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế cùng dự

VP.UBND tỉnh (302)

14 giờ 00:  Thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động hè năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

Thành Đoàn Bà Rịa

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)