Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 803/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 28 tháng 5 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 28/5/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần.

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giơ 30: Họp Giao Ban thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chinh.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

 

Đi công tác (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

 14 giờ 00:  Làm việc VP.HĐND và UBND, phòng Tài chính- Kế hoạch, BQLDA-ĐTXD2 chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố; Kế hoạch XDCB trung hạn 2018-2020.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

  HT số 2

14 giờ 00:    Khảo sát ô nhiễm môi trường tại phường Kim Dinh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Tập trung UBND thành phố

Thứ Ba, ngày 29/5/2018

Sáng

Giải quyết hồ sơ hành chính 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Thông qua dự thảo phương án di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm vào cụm tiểu thủ công nghiệp Hòa Long

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

08 giờ 30: Thông qua góp ý dự thảo quy hoạch quảng cáo của tỉnh và nghe báo cáo tình hình xây dựng quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Oanh

HT số 2

Chiều

14 giờ 00: Dự họp Chi bộ VP.HĐND và UBND thành phố.

CT,các PCT

 

 

Ban lãnh đạo VP

Đảng viên chi bộ

HT số 1

Thứ Tư, ngày 30/5/2018

Sáng

08 giờ 00:  Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

08 giờ 30: Làm việc phòng Kinh tế về thực hiện các nhiệm vụ được giao

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

09 giờ 00:  Làm việc phòng Lao động Thương binh-Xã hội nghe báo cáo  công tác xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Lao động

Phong Lao động

 

Đ/c Phượng

Phòng làm việc

Chiều

14 giờ 00: Họp Thường kỳ UBND thành phố tháng 5/2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

VP. HĐND và UBND, phòng TCKH

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Tổ tổng hợp

HT số 1

14 giờ 00: Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo điền chỉnh, bổ sung quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

VP.Tỉnh ủy

14 giờ 00:   Họp tỉnh thông qua tờ trình, trình kỳ họp thứ 8, HĐND Tỉnh: Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung NQ 49/2017/NQ-HĐND tỉnh quy định mức giá đối với dịch vụ KCB tại các cơ sở KCB của nhà nước trên địa bàn tỉnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy BHYT và nguyên tắc áp dụng giá khám, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

Thứ Năm, ngày 31/5/2018

Sáng

Họp tỉnh:  08 giờ 30: Thông qua dự thảo Chương trình hành động của TU thực hiện NQ số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của HN lần thứ năm BCHTW Đảng, khóa XII về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN.

09 giờ 30: Thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQ số 10-NQ/TW của BCHTW Đảng về phát triển KT tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.  

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

08 giờ 30:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Tràn Vinh Quang- PCT

Trung tâm PTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

08 giờ 30:  Sơ kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, triển khai ‘ tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018" trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Y tế

Có thư mời riêng

 

 

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

VP.HĐND và UBND, Phòng TCKH

Các phòng ban chuyên môn UBND thành phố

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh, Tú

HT số 2

14 giờ 00:  Đối thoại với các Hộ dân khiếu nại tại dự án đường Hương lộ 10.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

14 giờ 00; Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 3

18 giờ 00:  Dự khai mạc hè năm 2018

TTVT Tỉnh

Thứ sáu, ngày 01/6/2018

 

Sáng

 

08 giờ 30: Họp Ban thường vụ Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CTvà Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

 Họp tỉnh; 08 giờ 30; Nghe báo cáo dự thảo quy chế quản lý hoạt động kinh soanh Karaoke, vũ trường.

10 giờ 00: Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức hội thảo tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các TTVH-HT cộng đồng.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (402)

Chiều

14 giờ 00: Họp giao ban Thường trực UBND thành phố

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)