Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 857/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 6 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 18/6/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần.

CT, các PCT

 

 

 

 

 

 

08 giơ 30: Họp Giao Ban thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

 

08 giờ 30: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ phường Kim Dinh 6 tháng đầu năm 2018.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

UBND phường Kim Dinh

 

09 giờ 00: Làm việc phòng GD-ĐT, phòng Nội vụ về công tác quy hoạch nhân sự ngành giáo dục.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ

Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ

 

 

Phòng làm việc

 

Chiều

14 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố.

CT, các PCT

 

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

 

14 giờ 00:   Họp tỉnh nghe báo cáo xây dựng tờ trình trình HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ cho giáo viên và đội ngũ nhân viên trong các cơ sở giáo dục MN công lập trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

 

Thứ Ba, ngày 19/6/2018

Sáng

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30:   Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua tờ trình trình HĐND tỉnh về danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2018.

2. Thông qua dự thảo CTHĐ và Kế hoạch thực hiện NQ số 36 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và Hội nhập quốc tế.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

 

07 giờ 30: Dự lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các bộ đối tượng 4 năm 2018.

08 giờ 30: Hội nghị tập huấn, tổ chức thực hiện nội dung hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT BCH Quân sự TP

 

Chiều

14 giờ 00:  Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.

 

 

 

 

VP. Thành ủy

 

14 giờ 00: Thông qua dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Chương tình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về "công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới' và Dự thảo kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chị thị 08 của Ban bí thư (khóa XI) về "tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với an toàn thực phẩm trong tình hình mới".

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

 

 

 

 

HT số 1

 

Thứ Tư, ngày 20/6/2018

Sáng

Tiếp công dân (cả ngày)

08 giờ 30:  Dự lễ công bố kết quả và trao giải cuộc thi quốc tế về ý tưởng QH 1/2000 khu đô thị Tây Nam, TPBR

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

 

08 giờ 30: Thông qua báo cáo Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp nông thông và nông dân; Dự thảo báo cáo 05 thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

-Kinh tế; QLĐT; TNMT; TCKH; Hội nông dân và UBND 03 xã

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

 

09 giờ 30: Làm việc Ban QLDA chuyên ngành dân dụng và công nghiệp xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố.

 

QLĐT;TNMT;TTPTQĐ;UBND phường Long Tâm, Long Toàn

Đ/c Công

Đ/c Quế

 

08 giờ 30:  Dự Hội nghị Đảng bộ phường Long Hương 6 tháng đầu năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

UBND phường Long Hương

 

Chiều

14 giờ 00:  Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố.

CT,các PCT

Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ

 

 

 

HT Đảng TP

 

Tiếp làm việc Đoàn kiểm tra  Đoàn kiểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

 

Thứ Năm, ngày 21/6/2018

Sáng

09 gờ 00: Hội nghị triển khai Quyết định kiểm toán năm 2018 tại tỉnh BR-VT.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

Phòng TCKH; Ban QLDA ĐTXD 1,2; Chi Cục thuế cùng dự.

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

 

08 giờ 30: Dự Tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HT Đảng TP

 

08 giờ 30: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HTATTHN Tỉnh

 

Chiều

14 giờ 00:   Dự Tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

HT UBND xã Long Phước

 

14 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

 

14 giờ 30; Dự kỷ niệm 93 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT Thành ủy Vũng Tàu.

 

Thứ sáu, ngày 22/6/2018

 

08 giờ 30: Cùng Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

 

Sáng

08 giờ 30: Dự buổi nói chuyện chuyên đề về Hiệp định TPP-CPTPP và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HT B TTHNT tỉnh

 

 

08 giờ 30:  Thông qua kế hoạch hoạt động của TTVH-TT thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

TTVH-TT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

 

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

 

Đi công tác

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

 

14 giờ 00:  Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị Quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X; Tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và triển khai Kế hoạch số 160-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

 

 

VP.Tỉnh ủy

 

Thứ bảy, ngày 23/6/2018

Sáng

09 giờ 30: Dự buổi làm việc của Tỉnh ủy với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đoàn Văn Công

(đã ký)