Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 879/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 25 tháng 6 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 25/6/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần.

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giơ 00:  Tiếp và làm việc Tổ kiểm toán số 2 thuộc Đoàn kiểm toán Nhà nước về việc thông báo kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Trang

HT số 2

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

 VP. Thành ủy

09 giờ 00:  Nghe báo cáo công tác lập hồ sơ xã hội hóa các trường học.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng TCKH, Phòng GD-ĐT

Có thư mời riêng

 

Đ/c Oanh

Phòng làm việc

Chiều

 14 giờ 00: Thông qua kế hoạch  trang trí tết Nguyên đán 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban QLDA ĐTXD2

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Giải quyết hồ sơ hành chính

Các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 26/6/2018

Sáng

08 giờ 30: Rà soát công tác bồi thường của các dự trên địa bàn thành phố (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

TTPTQĐ, TNMT, Ban QLDA 1và 2

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT; Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

08 giờ 30: Họp xét thi đua ngành giáo dục

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

15 giờ 00:  Đối thoại hộ ông Nguyễn Văn Tỉnh- công trình Bạc Bà Rịa

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.

TTPTQĐ

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT; Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

14 giờ 30:   Nghe báo cáo kết quả sưu tầm hiện vật truyền thống và kỷ vật chiến tranh phục vụ trưng bày tại nhà truyền thống Địa đạo Long Phước

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c oanh

HT số 1

Thứ Tư, ngày 27/6/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác cưỡng chế dự án Công viên Bà Rịa giai đoạn 1 và xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Đằng - Bà Lê Thị Loan.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Công an TP, TTPTQĐ; TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

08 giờ 30:  Thông qua Kê hoạch triển khai phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏa nhân dân" thành phố Bà Rịa, giai đoạn 2018-2021.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

TTYT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 1

Chiều

Giải quyết hô sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Họp Ban cưỡng chế thống nhất nội dung cử lực lượng giám sát công trình sửa chữa cải tạo nâng cấp vị tri mất ATGT tuyền qua xã Tân Hưng.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng TNMT; QLĐT, xã Tân Hưng

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

15 giờ 00: Thông qua  dự thảo kế hoạch thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Phòng TNMT

Đ/c Phương

14 giờ 00: Tiếp làm việc BCĐ 138 của tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Công an thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 1

Thứ Năm, ngày 28/6/2018

Sáng

08 gờ 30: Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Kim Dinh, Long Hương (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

Theo kế hoạch

08 giờ 30:  Họp tập thể UBND Tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 và tình hình dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2018.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

08 giờ 30:  Họp BCĐ Hè nghe báo cáo tình hình hoạt động hè năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Thành Đoàn Bà Rịa

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

15 giờ 30: Dự họp Chi bộ VP.HĐND và UBND thành phố

Các PCT

 

Toàn thể Đảng viên chi bộ

 

 

HT số 1

Thứ sáu, ngày 29/6/2018

Sáng

08 giờ 30:  Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (cả ngày).

CT. các PCT

 

 

 

 

HT TTBDCT TP

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)