Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 886/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 02 tháng 7 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 02/7/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần.

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giơ 30:   Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP.Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

 

  08 giờ 00:   Dự phiên họp Chính phủ 6 tháng đầu năm 2018 trự tiếp với các địa phương (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Chiều

 14 giờ 00: Tiếp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

Thực địa

15 giờ 00: Nghe Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 báo cáo cac nội dung liên quan đến thiết kế và giải toả sân bóng đá phường Long Hương

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2

-Ban QLDA đầu tư xây dựng 2; TTVH-TT; UBND phường Long Hương

Đ/c Công

Đ/c Quế

Phòng làm việc

Thứ Ba, ngày 03/7/2018

Sáng

 08giờ 30: Họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận TP Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

Phòng Kinh tế

- Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 1

08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Vp. Thành ủy

08 giờ 30:  Dự phiên họp thường trực HĐND tỉnh lần thứ 15 (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

Đ/c Công

 

VP.HĐND Tỉnh (501)

Chiều

14 giờ 00:  Giao ban công tác nội chính 06 tháng đầu năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

14 giờ 00:  Dự họp thường trực UBND tỉnh:

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh ( 301)

1. Nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018

2. Nghe báo cáo tình hình xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Thứ Tư, ngày 04/7/2018

Sáng

08 giờ 30:  Thông qua kết luận Thanh tra tài chính phường Phước Hiệp.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Thanh tra Thành phố

- Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Trang

HT số 2

08 giờ 30: Họp Hội đồng xét duyệt đối tượng mua căn hộ chung cư lô B

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

-Phòng QLĐT

- Thành viên Hội đồng xết duyệt

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 1

10 giờ 00: Nghe báo cáo các vấn đề liên quan đến chủ trương đầu tư dự án trạm nghiền bê tông của Công ty Nguyễn Hoàng.

Phòng TCKH;QLĐT;TNMT

TNMT;QLĐT;TCKH

Đ/c Công

08 giờ 30:   Nghe phòng LĐTB-XH thông qua dự thảo báo cáo công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTB-XH

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Minh

Phòng làm việc

Chiều

14 giờ 00: Họp tổ Ban chấp hành

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

Theo kế hoạch

Thứ Năm, ngày 05/7/2018

Sáng

Tiếp Công dân (cả ngày)

CT, các PCT

 

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

08 gờ 30:  Họp Thường trực UBND thành phố

Chiều

14 giờ 00:   Dự họp Chi bộ theo Chỉ thị 10 tại UBND phường Kim Dinh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

UBND phường Kim Dinh

14 giờ 00; Nghe báo cáo rà soát các danh mục đầu tư của Chương trình phát triển đô thị thành phố Bà Rịa

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

-QLĐT;TCKH;TNMT

-QLĐT;TCKH;TNMT

Đ/c Công

Đ/c Phương

Phòng làm việc

14 giờ 00:  Nghe TTYT, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Thành Đoàn Bà Rịa báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm về ký kết phòng chống dịch.  

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

-TTYT; GDĐT; Thành Đoàn

-TTYT; GDĐT; Thành Đoàn

Đ/c Chiến

Đ/c Minh

Phòng làm việc

Thứ sáu, ngày 06/7/2018

 

08 giờ 30:  Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTC1-TTHNT

Sáng

08 giờ 30:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

 

08 giờ 30:  Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác VHTT và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00:   Hội nghị triển khai đề án 896 về tổng thể hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Công an thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 1

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)