Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch CTT từ ngày 10/9/2017 đến ngày 14/9/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1060/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 10 tháng 9 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 10/9/2018

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

11 giờ 00: Dự họp giao Ban Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo kế hoạch chỉ đạo xử lý các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài.

VP. Tỉnh ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Thông qua dự thảo báo cáo việc thực hiện pháp luật về ATTP trên địa bàn thành phố Bà Rịa.                                                                                                                                                  

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Y tế

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Thông qua kế hoạch XDCB năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng TCKH

-TCKH; QLĐT; Ban QLDA 1, 2

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Giải quyết hồ sơ hành chính

Các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 11/9/2018

Sáng

 08 giờ 30:  Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTB TTHNT

08 giờ 30: Nghe báo cáo di dời cá hộ kinh doanh để sửa chữa chợ Bà Rịa

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Ban QLC Bà Rịa

TCKH; QLDA2; KT; Chi Cục thuế; UBND phường Phước Trung

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

08 giờ  30:   Nghe BHXH thành phố báo cáo tình hình triển khai Thông tư liên tịch của Bộ Y tế- Bộ Tài chính số 41/2014/ TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

BHXH thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 1

Chiền

14 giờ 00:  Thông qua phương án sắp xếp ấp, khu phố trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hòang- CT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 2

14 giờ 00:    Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Nghe phòng LĐTB-XH và Bưu Điện thành phố báo cáo tình hình chi trả lương và trợ cấp hàng tháng cho đối tượng được hưởng, những khó khăn vướng mắc phải thu hồi lại tiền.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Bưu diện thành phố

Có thư mời riêng

 

Đ/c Minh

HT số 1

Thứ Tư, ngày 12/9/2018

Sáng

08 giờ 30: Giao ban khối nội chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30:  Tham dự tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

Trường Chính trị Tỉnh

Chiều

14 giờ 00: Giao Ban Kinh tế- Xã hội thường kỳ tháng 8/2018

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

BLĐ

Các CVTH

HT.TTBDCT

14 giờ 00:   Dự kiểm tra, giám sát chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

TTPTQĐ

Thứ Năm, ngày 13/9/2018

Sáng

 08 giờ 30: Hội nghị triển khai phương án A2 (cả ngày)   

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTB TTHNT

08 giờ 30: Họp tỉnh làm việc Cục Thống kê

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng TCKH cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

08 giờ 30:  Giao ban quý III năm 2018 khối Văn hóa- Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

 

 

Vp.UBND Tỉnh (301)

 Chiều

14 giờ 00:    Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

 

14 giờ 00:   Sơ kết công tác phòng chống ma túy, mua bán người 6 tháng đầu năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Công an thành phố

 

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 1

Thứ sáu, ngày 14/9/2018

 

Sáng

08 giơ 30: Thông qua phương án trang trí Nhà Tang Lễ; Đài phun nước Sông Dinh; Market trang trí tết 2019 tại vòng xoay Co.opMart và cổng chào Bà Rịa

Đ/c Nguyễn văn Hoàng- CT

Ban QLDA1;Ban QLDA2

 Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

08 giờ 30:    Thông qua kế hoạch trồng rừng ngập mặn và kế hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

Chiều

14 giờ 00:  Rà soát tiến độ thực hiện và công tác BTGPMB dự án Công viên 30/4   

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Ban QLDA1; TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

14 giờ 00: Thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức ngày khuyến học Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Hội khuyến học thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)