Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/18/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1093/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 01 tháng 10 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 05/10/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 01/10/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

09 giờ 30:  Họp tỉnh nghe báo các việc đề xuất kế hoạch quản lý, khai thác hiệu quả phục vụ phát triển KTXH ven sông, biển.

Đ/c Trần Vinh Quang -PCT

 

 

 

 

VP. UBND Tỉnh ( 302)

Đi công tác (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00:   Dự họp diễn tập BV-18 tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

Công an TP

Giải quyết hồ sơ hành chính  

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 02 /10/2018

Sáng

 08 giờ 30:   Thông qua dự thảo kế hoạch dự toán ngân sách năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TCKH

 TCKH; Chi Cục thuế

Đ/c Chiến

Đ/c Trang

HT số 2

08 giờ 30: Thông qua dự thảo kế hoạch kiểm tra hộ nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 31/8/2018 của UBND Tỉnh về phát triển thương mại du lịch tỉnh BR-VT năm 2018 trên địa bàn thành phố.

10 giờ 00: Làm việc phòng Kinh tế, Tài chính- Kế hoạch:

- Nghe báo cáo việc cho vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp.

-Nghe Báo việc học tập mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Đức

-Nghe Báo cáo các nội dung làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ.

Đc/ Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

09 giờ 30:  Dự họp thường trực UBND Tỉnh nghe báo cáo và cho ý kiến viện xây dựng và thàn lập các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

Phòng Nội vụ cùng dự

 

Đ/c Oanh

VP.UBND Tỉnh (302)

Chiền

14 giờ 00:   Thảo luận dự toán ngân sách năm 2019.

 Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

 

Phòng TC-KH cùng dự

 

Đ/c Trang

HT Sở Tài chính

14 giờ 00: Làm việc phòng QLĐT thông qua dự thảo báo cáo và kế hoạch tổ chức sơ kết đề án phân loại rác thải thí điểm trên địa bàn phường Phước Hiệp.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng QLĐT

 

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

15 giờ 30: Triền khai công tác phối hợp thực hiện kế hoạch di dời mộ nghĩa địa giáo xứ Kim Hải và nghĩa địa Vườn Điều.    

QLĐT; TTYT; CTY CP DVĐTBR; UBND phường Long Hương; Kim Dinh

14 giờ 00:  Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Nghị Quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.  

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Trung Tâm dân số

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Minh

HT số 1

Thứ Tư, ngày 03/10/2018

Sáng

08 giờ 30: Dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của tỉnh trong qúy IV/2018 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HT B TTHNT

08 giờ 30:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

D/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riềng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

08 giờ 30: Diễn tập BV-18

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Ban CHQSTP

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Họp Ban thường vụ thành ủy (mở rộng) để ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

14 giờ 00:   Họp Hội đồng chấm sáng kiến cấp thành phố năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 2

Thứ Năm, ngày 04/10/2018

Sáng

 08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Thông qua kế hoạch tổ chức lễ mitting chiến dịch truyền thông hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới thành phố Bà Rịa năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VH-TT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Minh

HT số 1

 Chiều

14 giờ 00:  Diễn tập BV-18

CT, các PCT

Ban CHQS TP

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

 

HT số 1

Thứ sáu, ngày 05/10/2018

 

Tiếp công dân (cả ngày)

Đ/c Nguyễn văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30:  Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ 15, khóa V ( mở rộng)

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Đảng TP

Thứ bảy, ngày 06/10/2018

Sáng

10 giờ 00: Tiếp làm việc Đoàn công tác UBND thị xã Sa Đéc.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Phòng LĐTB-XH

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Tú, Minh

HT số 2

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)