Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1571/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 22 tháng 10 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 22/10/2017 đến ngày 26/10/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 22/10/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT và Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Thông qua dự thảo phương án hoạt động Nhà tang lễ thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng

 

Đ/c Phương

HT số 2

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

14 giờ 00:  Rà soát tình hình thực hiện  đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II ( 2016-2020).

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Các đơn vị tham dự cuộc họp

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 1

Thứ Ba, ngày 23/10/2018

Sáng

08 giờ 30:    Rà soát chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn công tác UBND Tinh.

Đ/c  Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

Phòng làm việc

08 giờ 30:   Họp tỉnh sơ kết thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND và nghe báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đc/ Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

08 giờ 30:   Họp tỉnh nghe báo cáo đề án Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

 

 

VP. UBND Tỉnh (301)

Chiền

13giờ 45:  Họp nghe báo cáo đề xuất giá đất tại các tuyến đường chưa có giá thuộc khu tái định cư Công viên 30/4.

 

Phòng TNMT

-TNMT; TCKH; QLĐT

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 30:  Tiếp làm việc Tập Đoàn Nguyễn Hoàng về quy hoạch đất giáo dục của thành phố để đầu tư mở rộng hệ thống trường liên cấp.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Phòng QLĐT

TNMT; QLĐT

14 giờ 00:   Họp tỉnh thông qua các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp thứ 10, HĐND Tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh ( 302)

14 giờ 00:  Họp tỉnh thông qua đề án về giải pháp thực hiện chính sách với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (307)

Thứ Tư, ngày 24/10/2018

Sáng

08 giờ 30: Tiếp và làm việc Đoàn công tác của Chủ tịch UBND Tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2018, KH năm 2019

CT, các PCT

VP. HĐND và UBND; Phong TCKH

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo

Tổ tổng hợp

HT số 1

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 25/10/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Chiều

14 giờ 00: Rà soát, triển khai thực hiện xã hội hóa các Trung tâm văn hóa

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng TC-KT; TTVH

TCKH;VHTT;TTVH;UBND các phường,xã

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 2

14 giờ 00:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW " về công tác dân số trng tình hình mới"

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Trung tâm dân số

Có Thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 1

Thứ sáu, ngày 26/10/2018

 

08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Vp. Thành ủy

Sáng

08 giờ 00:  Dự hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng GDĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

Phòng làm việc

Chiều

14 giờ 00: Nghe báo cáo dự thảo đề án hợp nhất văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT và Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Dung

HT số 2

14 giờ 00: Sơ kết thực hiện Đề án phân loại rác thải thí diểm trên địa bàn phường Phước Hiệp.

và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 1

Chủ nhật, ngày 28/10/2018.

Sáng

08 giờ 30: Họp dân kiểm kê mở rộng đường CMT8 (phường Phước Hiệp)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Các đơn vị dự họp

TNMT;QLĐT;TTPTQĐ; Ban QLDA1; UBND phường Phước Hiệp

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT UBND phường Phước Hiệp

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)