Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/20128

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1580/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 29 tháng 10 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 29/10/2017 đến ngày 02/11/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 29/10/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Ban lãnh đạo VP

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT và Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Dự  Công khai Kết luận số 10657/KL-UBND ngày 22/10/2018 về việc  thanh  tra về công tác bồi thường giả phóng mặt bằng dự án công trình đường HL10, thành phố Bà Rịa.    

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

TNMT;TTPTQĐ;TCKH;Thanh tra TP; UBND phường Phước Hiệp; Phước Nguyên;Long Tâm; Long Toàn

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

14 giờ 00:   Dự họp thường trực UBND Tỉnh Thông qua đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bến xe khách và quy hạch đấu nối bến xe khách vào hệ thống Quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Quản lý đô thị cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

14 giờ 00: Họp xử lý  kỹ luật sai phạm tại trường THCS Nguyễn Thanh Đằng

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Trang

 

Thứ Ba, ngày 3010/2018

Sáng

08 giờ 30: Dự thảo luận về đầu tư công năm 2019.

Đ/c  Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 Phòng TCKH; Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 cùng dự

 

 

VP. Sở Kế hoạch và Đầu tư

08 giờ 30:   Nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn.

Đc/ Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Phòng Kinh tế; UBND phường Long Hương; Kim Dinh; UBND xã Hòa Long ; Long Phước và Tân Hưng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính   

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

 

 

 

Chiền

14giờ 00:  Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đề án 6km bê tông hóa.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Ban QLDA 2

 

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00:   Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.  

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00:  Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

Ngân hàng CSXH TP

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Minh

HT 2

Thứ Tư, ngày 31/10/2018

Sáng

08 giờ 30: Hội nghị giao ban, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2018.  

 

VP.HĐND và UBND; phòng TCKH

 

Ban lanh đạo

CV tổng hợp

HT Ban Tuyên giáo

Chiều

14 giờ 00; Dự họp chi bộ VP.HĐND và UBND  thành phố

CT, các PCT

 

Đảng viên chi bộ văn phòng

 

 

HT số 1

15 giờ 00: Làm việc phòng Quản lý đô thị nghe báo cáo việc giao nhà ở xã hội Lan Anh 2 và Lanh Anh 4.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

Phòng làm việc

Thứ Năm, ngày 01/11/2018

Sáng

08 giờ 30:  Nghe báo cáo dự án kè sông Dinh ( đoạn  từ cầu Long Hương đến cấu nhà máy nước)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Ban QLDA đầu tư xây dựng 1; phòng TCKH cùng dự

 

 

VP. UBND Tỉnh (307)

09 giờ 00: Nghe báo cáo phân cấp quản lý hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh.

08 giờ 30:  Họp tỉnh nghe báo cáo tiến độ, kết quả và giải pháp thực hiện kế hoạch giải quyết KNTC còn tồn động.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

08 giờ 30:  Thông qua các tờ trình, trình kỳ họp lần thứ 10 HĐND Tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

08 giờ 30:  Dự phiên họp Thường trực HĐND (mở rộng) chuẩn bị kỳ họp lần thứ 9 HĐND thành phố

 

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 1

Chiều

14 giờ 00:  Nghe báo cáo tình hình triển khai lắp đặt Camera an ninh trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban QLDA 2

-Phòng TCKH; Ban 2; Viễn thông Bà Rịa; Điện lực Bà Rịa

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Họp tỉnh xác định phương án giá thuê mua tạm tính đối với 150 căn nhà ở xã hội thuộc dự án Lan Anh 2, Lan Anh 4.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Tài chính- Kế hoạch cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

14 giờ 30: Nghe báo cáo việc khoanh vùng khu vực cho phép lắp đặt nhà bè kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh.

14 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện thông báo số 1085/TB-UB ngày 21/9/2018 về tình hình triển khai Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

BHXH thành phố; các đơn vị dự họp

TCKH; TP; BHXH; LĐTBXH; PCT UBND các phường,xã;Cán bộ phụ trách BH; Đại lý bảo hiểm

Đ/c Chiến

Đ/c Minh

HT số 1

Thứ sáu, ngày 02/11/2018

 

 08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

Đ/C Chiến

 

Vp. Thành ủy

Sáng

08 giờ 00:   Dự Hội thảo chuyên đề " Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong tình hình hình mới.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

Chiều

14 giờ 00:   Họp rà soát khiếu nại và ý kiến cử tri còn tồn động.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

VP.HĐND và UBND; Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Dung; Đ/c Chí

HT số 2

14 giờ 00: Làm việc BQL chợ Bà Rịa và phòng Tài chính- Kế hoạch nghe báo cáo việc triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

BQL chợ Bà Rịa; phòng TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)