Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1591/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 12 tháng 11 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 12/11/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

 

09 giờ 00: dự họp tỉnh nghe báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UND tỉnh (307)

 

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

 

09 giờ 30: Họp thành viên Hội đồng thi tuyển công chức xã, phường thuộc thành phố Bà Rịa năm 2018. 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Trang

HT. số 2

 

Chiều

14 giờ 00:   Dự họp UBND tỉnh thông qua các tờ trình của Sở Tài chính và nghe báo cáo danh mục đầu tư 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

Văn phòng UND tỉnh (301)

 

14 giờ 00:  Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Văn phòng UND tỉnh (501)

 

Giải quyết HSHC

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 13/11/2018

Sáng

 08 giờ 30: Cùng Thường trực Thành ủy làm việc với Thường trực UBMTTQVN tỉnh công tác tổ chức Đại hội Mặt trận thành phố

Đ/c  Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

 

08 giờ 30: Thông qua Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Đc/ Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

 

08 giờ 30: Thông qua kế hoạch chuẩn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Oanh

HT số 1

 

Chiền

Họp rà soát các vướng mắc giải phóng mặt bằng 20km nội thị, địa đạo Long Phước…

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT và  Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Trung tâm PTQĐ và Phòng TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

 

14 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình triển khai Luật Quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 3

 

15 giờ 00: Họp đồng sáng kiến thành phố.

 

Phòng Kinh tế

Đ/c Linh

 

Thứ Tư, ngày 14/11/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

 

08 giờ 30: Họp thường kỳ UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

 

Chiều

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

 

14 giờ 00: họp tỉnh nghe thông qua báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND về khắc phục các điểm nóng về môi trường; giao ban XDCB

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Trung tâm PTQĐ đất; Phòng TNMT

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

 

Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình lập hồ sơ XHH 3 Trường trên địa bàn thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng GD và Đào tạo

Có thư mời riêng

 

Đ/c Oanh

HT số 3

 

Thứ Năm, ngày 15/11/2018

Sáng

 08 giờ 30:  Họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

 

Chiều

14. giờ 00: Nghe báo cáo giải quyết xử lý đất của ông Nguyễn Minh Trí tại phường Phước Trung và Phước Hưng; xử lý tranh chấp đất hộ ông Nam tại phường Phước Trung

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban tiếp công dân; Phòng TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

 

14 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

 

Đ/c Quế

HT số 3

 

14 giờ 00: Họp ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Ngân hàng CHSXH

Có thư mời riêng

 

Đ/c Minh

HT số 1

 

Thứ sáu, ngày 16/11/2018

 

Sáng

 

 08 giờ 30:   Thông qua Đại biểu HĐND Thành phố Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH và ANQP năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 1

 

08 giờ 30:   đối thoại với hộ bà Nguyễn Thị Lý, Tôn Đức Hương thuộc dự án Vinaconex.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng TNMT; Trung tâm PTQĐ và Thanh tra

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

 

08 giờ 30: Thông qua Kế hoạch; Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 2

 

Chiều

Giải quyết HSHC

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

 

 

14 giờ 00: đối thoại với 03 hộ dân thuộc dự án cống hộp phường Long Toàn

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng TNMT; Trung tâm PTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

 

14 giờ 00: Họp thành viên Ban kiểm tra, sát hạch công chức Chỉ huy Trưởng quân sự xã, phường năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

 

Chủ nhật, ngày 18/11/2018

Sáng

 

 

08 giờ 00: Dự ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc Trụ sở ấp Đông, xã Long Phước.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

Trụ sở ấp Đông, xã Long Phước

 

08 giờ 00: Dự ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc Trụ sở khu phố 1, phường Long Toàn

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Trụ sở KP1, phường Long Toàn

 

08 giờ 00: Dự ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc Trụ sở ấp Bắc 2, xã Hòa Long.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

Trụ sở ấp Bắc 2, xã Hòa Long.

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)