Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1602/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 19 tháng 11 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 19/11/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

07 giờ 30: Họp Ban chỉ đạo BV-18 Tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTCTTHNT

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

09 giờ 30: Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Chiều

14 giờ 00:  Họp tỉnh thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND Tỉnh tại kỳ họp thứ 10 về phương phướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019. 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

VP. UBND Tỉnh (301)

14 giờ 00: Thông qua kết quả khảo sát các vị trí lắp đặt, xây dựng các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố theo hình thức xã hội hóa.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 3

 15 giờ 30: Nghe báo cáo phương án vận hành hồ RMK phường Kim Dinh.

 Phòng Kinh tế, phường Kim Dinh

Đ/c Linh

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 20/11/2018

Sáng

 Tiếp công dân (cả ngày)

Đ/c  Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

Ban tiếp công dân

08 giờ 30: Thông qua Thông qua dự thảo của Thành ủy thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ‘về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đc/ Trần Vinh Quang- PCT

Phòng TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Trang

HT số 3

08 giờ 30: Thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án giảm nghèo.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Phòng LĐTB-XH

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 1

Chiền

14 giờ 00:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hành chính sách xã hội thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

Ngân hành chính sách xã hội TP

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Minh

HT số 2

Thứ Tư, ngày 21/11/2018

Sáng

08 giờ 30: Thông qua phương án lắp đặt Hệ thống phun nước và đèn trang trí dọc bờ Sông Dinh; phương án trang trí hoa đường Phạm Văn Đồng; Trang trí tết năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban QLDA ĐTXD 2, Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

08 giờ 30:  Dự họp tiếp công dân Nguyễn Như Thành và 14 hộ dân khiếu  nại về công tác bồi thường; ông Trần Văn Hóa khiếu nại về công tác bồi thường.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Trung tâm phát triển quỹ đất, Thanh tra và phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự.

 

Đ/c Quế

VP.UBND Tỉnh (302)

Đi công tác  

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

Họp Thường trực UBND thành phố:

CT, các PCT

Các đơn vị dự họp

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Minh, Linh, Quế

HT số 2

14 giờ 00: Nghe báo cáo dự thảo quy trình thực hiện công tác thẩm định và phê duyệt các dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

14 giờ 30: Thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-Ctr/TU ngày 09/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

15 giờ 00: Thông qua Dự thảo kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "công tác dân số trong tình hình mới".

15 giờ 30: Thông qua Dự thảo kế hoạch của UBND thành phố triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về "công tác dân số trong tình hình mới"

16 giờ 00: Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh BR-VT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố.

16 giờ 30: Nghe báo cáo xin ý kiến giải quyết đơn của ông Nguyễn Nam Cường - Đại diện Ban hành giáo xứ Kim Hải về nội dung đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà hài cốt; đền bù những gì có trên đất nghĩa trang và làm thủ tục xây dựng nhà mồ, nhà mục vụ.

16 giờ 45: Nghe báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện NQTW7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Nghe báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri Phạm Văn Đực.

Thứ Năm, ngày 22/11/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp thông qua video Clip diễn tập khu vực phòng thủ (BV-18) của thành phố qua hệ thống máy chiếu Projector.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Dự họp giao ban XDCB tỉnh

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

Đ/c Phương

VP.UBND Tỉnh (302)

08 giờ 30: Thông qua kế hoạch và triển khai công tác lập bảng kê TĐTDS và Nhà ở năm 2019.

Đ/ Nguyễn Văn Tài -PCT

Chi cục Thông kê

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 1

Chiều

13 giờ 30: Họp Hội đồng nghệ thuật công trình xây dựng tượng đài Thánh Gióng và tượng đài Chiến Thắng.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban QLDA2

Có thư mời riêng

 

 

Huyện Củ Chi

14 giờ 00: Đối thoại với bà Nguyễn Thị Lý

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00:  Họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Thứ sáu, ngày 23/11/2018

Sáng

08 giờ 30:   Hội nghị TW trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8, khóa XII (cả ngày)

CT, các PCT

 

 

 

 

HT Ban Tuyên giáo

Chiều

14 giờ 00: Nghe báo cáo phương án sát nhập các phòng ban chuyên UBND thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đoàn Văn Công

(đã ký)