Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1613/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 26 tháng 11 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày26/11/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

Đi công tác (cả tuần)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Thành ủy để nghe Ban tổ chức tỉnh ủy công bố kết quả kiểm tra quy hoạch, bổ nhiệm, kết quả giới thiệu ứng cử ( 2012-2018)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

14 giờ 00:  Họp xác định nguyên tắc, phương án giải quyết đối với diện tích 300m2 đất ở được công nhận theo Quyết định số 13-QĐ/CN ngày 30/12/1984 của Trường Quân chính Quân khu 7.  

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Thanh Tra, TNMT, TTPTQĐ cùng dự

 

Đ/c Quế

Thanh tra tỉnh

Thứ Ba, ngày 27/11/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp thường trực Thành ủy nghe báo cáo tiến độ triển khai phương án chỉnh trang đô thị khu dân cư ngã ba Bà Rịa.

Đ/c  Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 Phòng QLĐT cùng dự

 

Đ/c Phương

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

Chiền

14 giờ 00: Dự họp thường trực UBND Tỉnh nghe báo cáo kê hoạch tổ chức Chương trình văn hóa, văn nghệ tết Kỷ Hợi năm 2018 và Chương trình dấu ấn BR-VT năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Phòng VHTT cùng dự

 

Đ/c Oanh

VP.UBND tỉnh (302)

14 giờ 30: Họp tỉnh nghe báo cáo việc di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài quy hoạch và gây ô nhiễm môi trường.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Kinh tế cùng dự

 

Đ/c Linh

VP.UBND tỉnh (307)

Thứ Tư, ngày 28/11/2018

Sáng

08 giờ 30:  Họp tổ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, an ninh –quốc phòng, xây dựng đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

08 giờ 30:   Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

Chiều

15 giờ 00:  Hội nghị cán bộ chủ chốt về thực hiện quy trình giới tiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 20121-2026

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTB-TTHNT

15 giờ 30: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HT Đảng TP

14 giờ 00: Họp Chi bộ VP.HĐND và UBND thành phố

CT, các PCT

 

Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố

 

 

HT số 1

Thứ Năm, ngày 29/11/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp Thường trực UBND Tỉnh:

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

1. Nghe báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2019.

2. Nghe báo cáo tình hình xử lý các dự án chậm triển khai.

08 giờ 30:   Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Chiều

14 giờ 00: Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đảng bộ tháng 11 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Ban lãnh đạo VP

Tổ tổng hợp

Hội trường Ban Tuyên giáo

Thứ sáu, ngày 30/11/2018

Sáng

08 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố:

CT, các PCT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

1.Thông qua công tác cán bộ.

2. Nghe báo cáo phương án sát nhập các phòng ban chuyên UBND thành phố.

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)