Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1695/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 24 tháng 12 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 24/12/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Ban lãnh đạo VP

 

VP. Thành ủy

08 giờ 00: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Các PCT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Chiều

14 giờ 00:  Hội nghị trực tuyến hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

CT, các PCT

 

 

Ban lãnh đạo VP

 

HT Ban tuyên giáo

Thứ Ba, ngày25/12/2018

Sáng

 08 giờ 30:  Họp giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Ban tiếp công dân

 Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

10 giờ 00:  Đối thoại giải quyết khiếu nại giữa ông Võ Minh Hải và Công ty TNHH Shinhan Việt Nam.

08 giờ 30:  Dự họp Thường trực UBND Tỉnh nghe báo cáo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019. 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng TNMT cùng dự

 

Đ/c Phương

VP.UBND Tỉnh(302)

08 giờ 30: Hội nghị tổng kết ban chỉ đạo 138 năm 2018.

Đ. Nguyễn Văn Tài-PCT

Công an Thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

14 giờ 00:  Dự họp thường trực UBND Tỉnh nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng Cỏ May của công ty TNHH TM DV DL Cỏ May.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Phòng QLĐT cùng dự

 

Đ/c Phương

VP.UBND Tỉnh (302)

14 giờ 00:  thông qua Dự thảo (lần 3)  kế hoạch thực hiện Chương trình số 33-CTr/TU ngày 09/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Dự thảo (lần 2) Kế hoạch thực  hiện Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

14 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua cụm xã, phường năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

 

Đ/c Oanh

HT UBND phường Phước Hưng

Thứ Tư, ngày 26/12/2018

Sáng

08 giờ 30:     Họp Thường trực UBND thành phố nghe báo cáo giao đất ở ngoài quy định

CT, các PCT

Trung tâm phát triển quỹ đất

Có thư mời riêng

Ban Lãnh đạo

Đ/c Quế

HT số 2

10 giờ 00: Họp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

08 giờ 30 Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 của thành phố.

Đ/C Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chiều

14 giờ 00:  Họp Thường trực UBND thành phố.

CT, Các PCT

Các đơn vị tham dự họp

 Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo

Đ/c Quê, Trang

HT số 2

Thứ Năm, ngày 27/12/2018

Sáng

 08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.Thành ủy

08 giờ 30:  Thông qua kế hoạch Mừng Đảng- Mừng Xuân năm 2019, kế hoạch họp mặt 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00:  Thông qua kế hoạch xử lý tình huống tập trung đông người tại Trung tâm HCCT tỉnh liên quan đến Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp tỉnh BR-VT của người dân tại huyện Xuyên Mộc.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Công an thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 2

14 giờ 30: Họp tỉnh xử lý tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất trái thẩm quyền

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng TNMT cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

14 giờ 00:  Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Tú M

HT số 1

Thứ sáu, ngày 28/12/2018

 

08 giờ 00:   Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2018 (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Phòng TCKH cùng dự

 

Đ/c Trang

VP.UBND Tỉnh (301)

Sáng

08 giờ 30:  Tiếp làm việc Đoàn giáo sát tỉnh: giám sát việc triển khai, thực hiện phong trào " Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

 

08 giờ 30: Hội nghị sơ kết 03 thực hiện đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa giai đoạn 2016-2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Nghe báo cáo công tác lập lại trật tự đô thị năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019  và đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

-Đội  Trật tự đô thị

-TTĐT, QLĐT, Công an TP, UBND các phường,xã.

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 3

15 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác PCCCR năm 2017 -2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2018-019.

Hạt Kiểm Lâm

Có thư mời riêng

Đ/c Linh

HT số 1

14 giờ 00: Làm việc phòng LĐTB-XH thông qua dach sách Đoàn đi thăm gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTXH

Có thư mời riêng

Đ/c  Công

Đ/c Minh

Phòng làm việc

Thứ bảy, ngày 29/12/2018

Sáng

08 giờ 00:  Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2018 (cả ngày )

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

Phòng TCKH cùng dự

 

 

VP.UBND -301

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)