Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 02/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 02 tháng 01 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 31/12/2018

Sáng

Nghỉ tết Dương lịch

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 01/01/2019

Sáng

 Nghỉ tết Dương lịch

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 02/01/2019

Sáng

08 giờ 30:  Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Dự tổng kết năm 2018 Đảng bộ phường Kim Dinh

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

UBND phường Kim Dinh.

10 giờ 00 Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/C Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Chiều

14 giờ 00:  Giao chỉ tiêu Kinh tế –Xã hội, QPAN năm 2019.

 

-Văn phòng HĐND và UBND, phòng TCKH

Các Ban ngành, Đoàn thể thành phố.

Ban lãnh đạo

Đ/c Tú, Trang

HT số 1

15 giờ 30: Họp Thường trực UBND thành phố

CT, Các PCT

-Phòng Quản lý đô thị

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

Thứ Năm, ngày 03/01/2019

Sáng

 08 giờ 30: Họp tổ đảng VP.HĐND và UBND thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HT số 2

10 giờ 00: Cùng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát việc trang bị máy bơm nước phòng cháy chữa cháy tại các chợ

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Tài chính- Kế hoạch cùng dự

 

Đ/c Trang

Chợ Bà Rịa

Đi công tác (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00:   Họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Thứ sáu, ngày 04/01/2019

 

08 giờ 00:    Dự hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ cơ sở và " Năm dân vận chính quyền 2018" của tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTB-TTHNT

Sáng

Giải quyết hồ sơ hành chính  

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30:  Họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

Phòng Y tế

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 2

Chiều

14 giờ 00:  Hội nghị tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm Diễn tập khu vực phòng thủ BV-18 năm 2018.

CT,các PCT

 

 

Ban lãnh đạo VP

 

BCH Quân sự TP

Thứ bảy, ngày 05/01/2019

Sáng

08 giờ 30:  Họp đánh giá năm 2018 Văn phòng HĐND và UBND thành phố (Cả ngày)

CT, các PCT

 

Toàn thể CB, CCVC, Đảng viên Văn phòng HĐND và UBND

 

 

HT số 1

Tiếp công dân (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Hội nghị giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019.

BCH Quân sự tỉnh

09 giờ 30: Dự họp Thường trực UBND Tỉnh nghe báo cáo một số vướng mắc về thủ tục đất đai đối với các dự án đầu tư.

VP.UBND Tỉnh (301)

Chiều

14 giờ 00:  Dự hội nghị giao ban công tác quôc phòng -  an ninh năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

BTL, Vùng 2 HQ,Long Sơn

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)