Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 10/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 07 tháng 01 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày07/01/2019

Sáng

Nghỉ tết Dương lịch

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 00:  Dự Hội nghị học tập, quán triện, phổ biến các Nghị quyết, kết luận của Trung ương (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTB TTHNT

Giải quyết hồ sơ hành chính

Các PCT

 

 

 

 

 

Chiều

15giờ 00: Nge báo cáo công tác chuẩn bị giao quân 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Công an, Quân sự TP

Công an, Quân sự TP

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 2

14 giờ 00: Làm việc phòng Quản lý đô thị

Đ/c Trần Vinh Qung- PCT

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

Phòng Làm việc

14 giờ 00:  Dự kiểm điểm năm 2018 phòng VH-TT

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

Đ/c Oanh

TTVH TP

Thứ Ba, ngày 08/01/2019

Sáng

08 giờ 30:  Họp Ban thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Dự họp kiểm điểm tổ Đảng VP. HĐND và UBND TP.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Văn Phòng HĐND và UBND

08 giờ 30: Dự kiểm điểm năm 2018 phòng LĐ-TBXH

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

Đ/c Oanh

Phòng LĐTBXH

Chiều

14 giờ 00:  Dự tổng kết Đảng bộ công an thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

CA thành phố

14 giờ 00: Dự họp kiểm điểm năm 2018 phòng Kinh tê.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Kinh tế; Hội ND TP; UBND phường Long Hương, Kim Dinh và UBND xã Hòa Long, Long Phước , Tân Hưng

 

 

Phòng KT

15 giờ 00: Tiếp làm việc Công ty CP giáo dục công nghệ 3A.

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

14 giờ 00: Dự kiểm điểm năm 2018 phòng GD và ĐT

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

Phòng GD-ĐT

Thứ Tư, ngày 09/01/2019

Sáng

08 giờ 30:   Dự kiểm điểm năm 2018  Thanh tra thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

Thanh tra TP

08 giờ 30: Họp giao ban XDCB tỉnh

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Ban QLDA ĐTXD 1, TTPTQĐ cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (501)

08 giờ 30 :  Hội nghị tổng kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trinh mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Đ/C Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT Đảng TP

Chiều

14 giờ 00:  Dự kiểm điểm năm 2018  phòng Nội vụ thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

Phòng Nội vụ

14 giờ 00: Họp dân công khai phươn án bồi thường dự án Nâng cấp mổ rộng đường CMT8, phường Phước Hiệp

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

UBND phường Phước Hiệp

14 giờ 00: Họp Ban đại diện HĐT ngân hàng chính sách TP năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Ngân hàng chính sách TP

Có Thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Minh

HT số 2

Thứ Năm, ngày 10/01/2019

Sáng

08 giờ 30:Dự họp kiểm điểm chi bộ VP. HĐND và UBND (cả ngày)

CT, các PCT

Chi bộ VP.HĐND và UBND TP

Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ văn phòng HĐND và UBND TP

 

 

HT số 1

 08 giờ 30:  Hội nghị tổng kết an toàn giao thông năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00:   Dự kiểm điểm năm 2018  phòng Tài chính- Kế hoạch

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

Phòng TCKH

 

Sáng

 

 

08 giờ 30: 08 giờ 00:  Dự kiểm điểm năm 2018 Công an thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

CA TP

10 giờ 00: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 28 về việc lấy phiếu tín nhiệm   

VP.Tỉnh ủy

08 giờ 30:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

08 giờ 30:  Thông ua kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

Thành Đoàn BR

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số  1

Chiều

14 giờ 00:  Thông qua kêt quả khảo sát CXC các trường học năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Nguyễn Văn Tài PCT

Ban QLDA 2

Cò thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

15 giờ 00: Họp mặt Báo chí năm 2018

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

VP. Thành ủy

Thứ bảy, ngày 12/01/2019

Sáng

08 giờ 30:  Họp kiểm điểm năm 2018  tập thể và thành viên UBND thành phố.

CT, các PCT

Văn phòng HĐND và UBND

Thành viên UBND thành phố

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Tú

HT số 1

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)