Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 46/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 14 tháng 01 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 14/01/2019

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30:  Họp giao Ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Thảo

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Các PCT

 

 

 

 

 

Chiều

Đi công tác Hà Nội

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00:  dự kiểm điểm năm 2018 đảng ủy phường Kim Dinh

Đ/c Trần Vinh Qung- PCT

 

 

 

 

UBND phường Kim Dinh

Giải quyết hồ sơ hành chính  

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 15/01/2019

Sáng

Đi công tác Hà Nội (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

08 giờ 30:  Họp Ban thường vụ Thành ủy: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thành vụ Thành ủy (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Thanh ủy

08 giờ 30: Họp rà soát công tác giảm nghèo

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTBvà XH

Ban chỉ đạo giảm nghèo Thành phố; PCT và cán bộ phụ trách giảm nghèo các phường,xã

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

Thứ Tư, ngày 16/01/2019

Sáng

08 giờ 30: Họp thường trực UBND thành phố nghe báo cáo giải quyết giao đất ở ngoài quy định.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

08 giờ 30 :  Dư tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2019

Đ/C Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT LĐLĐ thành phố

Chiều

14 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Đảng TP

15 giờ 00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố biểu quyết giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên Ban Thường vụ, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Năm, ngày 17/01/2019

Sáng

08 giờ 00: Đi thăm và tặng qua các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam và Tết Nguyên đán 2019.

CT, các PCT

 

 

 

 

Theo kế hoạch

Thứ Sáu, ngày 18/01/2019

Sáng

08 giờ 30:  Họp Hội đồng xét khen thưởng năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Nội vụ

Hội đồng thi đua khen thưởng thàn phố

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

Chiều

14 giờ 00:  Thông qua kết quả khảo sát chống xuống cấp trường học năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)