Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 28/01/2019đến ngày 01/02/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 65/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 28 tháng 01 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 28/01/2019đến ngày 01/02/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 28/01/2019

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30:  Toà Giám mục  Bà Rịa đến thăm và chúc Tết Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Đi thăm và chúc tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Các PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00:  Dự hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

HT Ban Tuyên giáo

14 giờ 00:    Họp giải quyết khiếu nại Nguyễn Như Thành và 14 hộ dân đường HL10

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng TNMT; TTPTQĐ cùng dự

 

 

Thanh tra tỉnh

Đi thăm và chúc tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 29/01/2019

Sáng

07 giờ 00: Viếng nghĩ trang liệt sỹ tỉnh

CT, các PCT

 

 

 

 

Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh

08 giờ 30: Họp mặt truyền thống 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/019) và mừng Xuân Kỷ Hợi - 2019

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTB TTHNT

Đi thăm và chúc tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Các PCT

 

 

 

 

 

Chiều

Đi thăm và chúc tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 30/01/2019

Sáng

08 giờ 30:   Viếng đền thờ liệt sỹ  các phường, xã và Nghĩa trang liệt sỹ tĩnh

CT, các PCT

 

 

 

 

Theo Kế hoạch

Chiều

14 giờ 00: Dự họp mặt thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố chúc tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019.

CT, các PCT

 

 

Ban lãnh đạo VP

 

HT số 1

15 giờ 00: Hội nghị giao ban tháng 01/2019

 

 

HT Ban Tuyên giáo

Thứ Năm, ngày 31/01/2019

Sáng

08 giờ 30:  Họp mặt truyền thống 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/019); gắn với trao huy hiệu Đảng, đón nhận huân chương lao động hạng nhì.

CT, các PCT

 

 

 

 

HT Đảng TP

Chiều

14 giờ 00: Ghi hình chúc tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

Phòng làm việc

Đi thăm và chúc tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 

Các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 01/02/2019

Sáng

Đi thăm và chúc tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Chiều

Đi thăm và chúc tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)