Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 685/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 20 tháng 5 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019)

 

NỘI  DUNG

LÃNH ĐẠO UBND

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 20/5/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

Tiếp công dân (cả ngày)

09 giờ 00:  Họp tỉnh thông qua kế hoạch tổ chức lễ công bố thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Phòng Kinh tề cùng dự

Đ/c Chiến

 

VP.UBND Tỉnh ( 302)

Giải quyết hồ sơ hành chính

Các PCT

 

 

 

 

 

Chiền

14 giờ 00: Tiếp và làm việc Thanh tra Tỉnh về giải quyết khiếu nại ông Võ Thành Bảy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Thanh tra Thành phố, Phòng TNMT cùng dự

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 1

14 giờ 00:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo hè tỉnh BR -VT

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Thứ Ba, ngày 21/5/2019

Sáng

08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30:  Thông qua dự thảo kế hoạch hoạt đồng hè thành phố Bà Rịa năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Thành Đoàn BR

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00:  Dự họp  Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HT số 2

14 giờ 00:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 22/5/2019

Sáng

09 giờ 30: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo Ý tưởng quy hoạch dự án Khu đô thị Cỏ May thành phố Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Dự học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

 

Đ/c Trần vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30:  Dự khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công chức, viên chức cán bộ văn hóa thành phố và phường,xã năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

 

 

TTVH TP

Chiều

14 giờ 00: Nghe báo cáo danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng TCKH, Ban QLDA2

TCKH;QLĐT;TNMT;TTPTQĐ;Ban2

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Họp tỉnh thông qua đề án phát triển giáo dục đào tạo tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Phòng Giáo dục- Đào tạo cùng dự

 

Đ/c Oanh

VP. UBND Tỉnh(302)

Thứ Năm, ngày 23/5/2019

Sáng

08 giờ 30:    Dự hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Mười BCH.TW khóa XII

CT, Các PCT

 

 

Ban lãnh đạo VP

 

HT Ban Tuyên giáo

Dự học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án phục hồi môi trường bãi rác Cổng trắng.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

Ban QLDA đầu tư xây dựng 1

TCKH, QLĐT;TNMT, Ban 1, UBND xã Hòa Long

Đ/c Phương

Đ/c Công

HT số 2

14 giờ 00: Làm việc phòng LĐTB-XH và UBND các phường , xã nghe báo cáo giải pháp để  giúp đối tượng chính sách là hộ nghèo thoát nghèo năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 Phòng LĐTB-XH

LĐTB-XH và UBND các phường, xã liên quan

Đ/c Tây

Đ/c Tú

HT số 1

Thứ Sáu, ngày 24/5/2019

Sáng

08 giờ 30:  Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của BCT (khóa x); Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy " về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội" 

CT,các PCT

 

 

Ban lãnh đạo vp

 

HT Ban Tuyên giáo

Dự học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00 : Thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, QPAN ước thực hiện 06 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

CT, Các PCT

VP.HĐND và UBND; phòng TCKH

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo

Đ/c Tú

HT số 1

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)