Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 692/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 27 tháng 5 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 27/5/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 00: Dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của Tỉnh trong quý I/2019

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HT B TTHNT

09giờ 00: Làm việc phòng Tài chính- Kế hoạch và Thành Đoàn Bà Rịa về kinh phí hoạt động hè.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Tài chính - Kế hoạch và Thành Đoàn Bà Rịa

Phòng Tài chính - Kế hoạch và Thành Đoàn Bà Rịa.

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

Phòng làm việc

Chiền

14 giờ 00: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

14 giờ 00:   Nghe báo cáo tiến độ độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thành phố về phối hợp thực hiện tổ chức lễ công bố Quyết định thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

QLĐT; TTĐT; KT; CT CP DVĐTBR; UBND 03 Xã Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng

QLĐT; TTĐT; KT; CT CP DVĐTBR; UBND 03 Xã Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng

Đ/c Tây

Đ/c Trang

HT số 2

15 giờ 00: Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Thứ Ba, ngày 28/5/2019

Sáng

08 giờ 30:   Họp thường kỳ UBND thành phố tháng 5/2019 và Thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN ước thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

CT các PCT

Văn phòng HĐND và UBND TP; Phòng TCKH

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo

Tổ tổng hợp

HT số 1

08 giờ 30:   Dự buổi làm việc của Tỉnh ủy với UBND Tỉnh về điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch triển khai các dự án  về bãi đậu xe du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Công bố Thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở cơ sở

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Theo Kế hoạch

14 giờ 00: Làm việc Hội khuyến học và Thường trực UBMTTQVN thành phố về thống nhất việc sử dụng nguồn kinh phí tài trợ của Hội khuyến học.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Hội Khuyến học TP

Hội Khuyến học TP; UBMTTQVN TP

Đ/c Tây

Đ/c Tú

HT số 1

15 giờ 00:  Làm việc phòng LĐTB-XH và UBND các phường, xã nghe báo cáo giải pháp để  giúp đối tượng chính sách là hộ nghèo thoát nghèo năm 2019.

Phòng LĐTB-XH

LĐTB-XH và UBND các phường, xã liên quan

Thứ Tư, ngày 29/5/2019

Sáng

08 giờ 30:  Tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Cả ngày).

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ; các cơ quan chuyên môn UBND thành phố; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ.

Đ/c Chiến, Công

Đ/c Tú (M)

HT số 2

08 giờ 30: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Công bố Thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Đ/c Trần vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Theo kế hoạch

08 giờ 30:   Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khoá XI) về "Đẩy mạng công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình hình mới"

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Bảo hiểm xã hội thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố nghe báo cáo việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh và một số nội dung về công tác cán bộ.

CT các PCT

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

14 giờ 00:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

Thứ Năm, ngày 30/5/2019

Sáng

Giải quyết hô sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

Dự học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Dự khai mạc hè năm 2019 cấp tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

UBND xã Hòa Long

Chiều

14 giờ 00: Diễn tập Lễ công bố Quyết định thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. 

CT các PCT

 

 

Ban lãnh đạo vp

Đ/c Tú

HTA TTHNT

18 giờ 00:  Dự khai mạc hè năm 2019 thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

TTVH TP

Thứ Sáu, ngày 31/5/2019

Sáng

08 giờ 30:   Dự  Lễ công bố Quyết định thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. 

CT,các PCT

 

 

Ban lãnh đạo vp

CV VP

HT A TTHNT

Dự học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

CT, Các PCT

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)