Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 816/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 03 tháng 6 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 03/6/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30:  Họp giao ban Thương trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

09 giờ 00: Dự họp giao ban Thương trực Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

Đ/c Công

 

VP. Thành ủy

Chiền

14 giờ 00:  Họp tỉnh thông qua dự thảo Tờ trình và nghị quyết trình HĐND Tỉnh tại kỳ họp lần thứ 12:

1. Về phê điều chỉnh biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, hành chính nhà nước thuộc tỉnh năm 2019.

2. Về việc ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

3. Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật  tại trường nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu nghị và Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. UBND tỉnh (307)

14 giờ 00:  Nghe báo cáo công tác chuẩn bị xét giao nhà ở xã hội.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng QLĐT

Phòng QLĐT

Đ/c Công

Đ/c Phương

Phòng làm việc

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 04/6/2019

Sáng

08 giờ 00:  Dự tiếp xúc cử tri xã Hòa Long, Long Phước với Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh.  

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Tây

Đ/c Dung

HT UBND xã Long Phước

08 giờ 30:   Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.  

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

Đi công tác

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00:  Dự tiếp xúc cử tri phường Long Toàn, Long Tâm với Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

Đ/c Tây

Đ/c Dung

TTVH HTCĐ phường Long Toàn

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 05/6/2019

Sáng

Tiếp công dân (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

Đ/c Tây

Đ/c Dung

HT UBND phường Phước Trung

08 giờ 00:  Dự tiếp xúc cử tri phường Phước Hiệp, Phước Trung với Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh.   

08 giờ 30:  Họp Ban Thường Vụ Thành ủy.

Đ/c Trần vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

09 giờ 30: Dự  Họp Ban Thường Vụ Thành ủy  

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

Đ/c Công

 

VP. Thành ủy

Chiều

14 giờ 00: Đối thoại bà Nguyễn Thị Lý  (đại diện gia tộc Trần Dương Ngọc)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng TNMT; TTPTQĐ

TNMT;TTPTQĐ;Thnh tra Thành phố;  UBND phường Long Hương

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00:  Dự tiếp xúc cử tri phường Long Hương, Kim Dinh với Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh.     

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

Đ/c Tây

Đ/c Dung

TTVH HTCĐ phường Long Hương

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 06/6/2019

Sáng

08 giờ 00:  Dự tiếp xúc cử tri phường Phước Hưng, Phước Nguyên và xã Tân Hưng với Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Tây

Đ/c Dung

HT Ban Tuyên giáo

08 giờ 30: Họp giao ban XDCB tỉnh

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. UBND tỉnh (302)

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00:  Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương.

CT các PCT

 

 

Ban lãnh đạo

 

HT Ban Tuyên giáo

14 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND Tỉnh nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch đầu tư dự án khu đô thị sinh thái Tây Nam thành phố Bà Rịa tai phường Kim Dinh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

Thứ Sáu, ngày 07/6/2019

Sáng

08 giờ 30:    Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy với lãnh đạo UBKT, các Ban Đảng Thành ủy, UB.MTTQ Thành phố và Bí thư Đảng ủy các phường,xã

Đ/C Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30:  Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND Tinh về công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

10 giờ 00: Nghe báo cáo vướng mắc bàn giao chung cư lô B, Gò Cát

TTPTQĐ

08 giờ 30: Hội nghị Tổng kết công tác tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

VP.HĐND và UBND; Chi cục thống kê

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Trang

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Họp thường trực UBND thành phố:

1. Nghe báo cáo về Trụ sở Âp Bắc nằm trong ranh dự án Tu bổ, tôn tạo địa đạo Long Phước.

2. Thông qua dự thảo văn bản xin chủ trương Ban thường vụ Thành ủy về giao đất ở

3. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số số 532/TB-UBND ngày 02/4/2019 thông qua Phương án trường hợp Bà Nguyễn Thị Đông và khoảng 10 trường hợp khác của dự án công viên Bà Rịa 2.

4. Nghe báo cáo việc tổ chức bốc thăm tại Công viên 30/4 và phần mở rộng công viên 30/4.

5. Xét giao đất ở  để ổn định cuộc sống.

CT, Các PCT

Các dơn vị tham dự

 

Ban lãnh đạo

Đ/c Tú,

Quế

HT số 2

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)