Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 888/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 24 tháng 6 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 24/6/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Họp tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm 2019.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiền

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00: dự họp Thường trực Tỉnh ủy:

1.Thông qua Tờ trình của UBND Tỉnh về dự thảo quy định tách thửa đất trên dịa bàn tỉnh.

2.Báo cáo việc đề xuất kế hoạch quản lý và khai thác hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế -xã hội ven sông, ven biển

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Tinh ủy

14 giờ 00:Làm việc phòng LĐTBXH nghe báo cáo việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa và danh sách hộ người là người có công chưa có đất.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Tú

HT số 2

Thứ Ba, ngày 25/6/2019

Sáng

08 giờ 30: Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại Hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảmg

CT các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

HT. Ban Tuyên giáo

10 giờ 30: Họp ban chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Chiều

14 giờ 00: Họp tổ Đại biểu HĐND TP

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

 

HT số 2

15 giờ 30: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo việc lựa chọn doanh nghiệp đê cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá xây dựng 23A phường Long Hương, Kim Dinh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

14 gờ 00:  Thông qua dự thảo Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Tú(M)

HT số 1

Thứ Tư, ngày 26/6/2019

Sáng

08 giờ 30:   Họp Tổ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 32.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT 

 

 

 

 

Theo thư mời

08 giờ 30:Làm việc phòng Quản lý đô thị nghe báo phương án giao UBND các phường, xã thực hiện thu tiền rác thải  sinh hoạt; phương án xử lý rách Sông Dinh; Phương án di dời, thanh lý cây xanh đường TL52; báo cáo việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thởi một phần lòng đường, hè phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng QLĐT

QLĐT;TCKH;TNMT;

 

Đ/c Phương

Phòng làm việc

08 giờ 30: Nghe báo cáo kế hoạch xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng NV;GDĐT

Nội Vụ; GDĐT

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

Phòng làm việc

Chiều

14 giờ 00:  Họp Thường trực UBND thành phố:

1. Nghe báo cáo việc tổ chức bốc thăm tại Công viên 30/4 và phần mở rộng công viên 30/4.

2. Xét giao đất ở để ổn định cuộc sống.

3. Thông qua tiêu chí xét giao đất ổ ổn định cuộc sống.

4. Nghe báo cáo chọn vị trí chôn lấp tập trung heo dịch tả châu phi.

5. Vị trí lắp đặt trạm quan trắc tự tại công viên Hòa Bình.

6. Nghe báo cáo xin ý kiến tổ chức Tổng kết 10 thực hiện xây dựng nông thôn mới.

CT các PCT

Các đơn vị tham dự họp

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Trang;

Đ/c Quế

 

 

 

 

 

HT số 2

Thứ Năm, ngày 27/6/2019

Sáng

08 giờ 30:  Dự  họp Thường trực Tỉnh ủy về kết quả 2 năm xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Tinh ủy

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

08 giờ 00: Dự Tổng kết 05 năm Đại hội thi đua " Cựu chiến binh gương mẫu" 2014-2019

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT.UBMTTQ VN TP

Chiều

14 giờ 00:  Nghe báo cáo phương án thẩm định giá khu đất 3,7 ha tại phường Long Hương.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00:   Rà soát công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Ban Dân vận Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Thứ Sáu, ngày 28/6/2019

Sáng

08 giờ 30: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 32 (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTB-TTHNT

08 giờ 30: nghe báo cáo phương án di dời các cơ sở xuất gây ô nhiễm vào cụm công nghiệp tập trung.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Trang

HT số 3

08 giờ 30: Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/2047-27/7/2019) và báo cáo kết quả thực hiện thu hồi việc chi trùng chế độ chính sách.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTBTXH

Có thư mời riêng

 

Đ/c Tú

HT số 2

Chiều

14 giờ 00: Dự họp Chi bộ VP.HĐND và UBND TP

CT các PCT

 

Đảng viên Chi bộ

 

 

HT số 1

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)