Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1051/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 15 tháng 7 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 15/7/2019

 

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

UBND TP

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

09 giờ 00: Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy

Các PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Chiền

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Dự tiếp làm việc với ông Nguyễn Văn Đằng, phường Phước Nguyên

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

TTPTQĐ cùng dự

 

 

VP. Thành ủy

14 giờ 00: Làm việc phòng TCKH, phòng GDĐT và đơn vị xin đầu tư hồ bơi tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

Phòng làm việc

Thứ Ba, ngày 16/7/2019

Sáng

08 giờ 30: Xử lý các vấn đề liên quan đến dự án Nhà máy sản xuất bê tông tươi của Công ty Cổ phần Nguyên Hoàng tại phường Kim Dinh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng TNMT

TNMT;QLĐT;TCKH; Ban LDA2, UBND phường Kim Dinh; Công ty CP Nguyên Hoàng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

08 giờ 00: Dự kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HTB TTHNT

08 giờ 30: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Ngân hàng chính sách TP

 Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

14 giờ 00:  Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

Giải quyết hồ hành chính  

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 17/7/2019

Sáng

08 giờ 30:  Dự Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng năm 2019 Công an thành phố .

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT 

 

 

 

Đ/c Tú

Công an TP

08 giờ 00: Dự kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HTB TTHNT

08 giờ 30:  Dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh Niên thành phố Bà Rịa lần thứ VI  (2019-2024)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

Đ/c Tây

 

HT UBND Xã Long Phước

Chiều

14 giờ 00:   Dự Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Kết luận và Thông báo của Trung ương.

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Ban Tuyên giáo

Thứ Năm, ngày 18/5/2019

Sáng

08 giờ 30:   Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 00: Dự kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HTB TTHNT

08 giờ 30: Hội nghị Sơ kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019" trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Y Tế

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Thông qua phương án đèn trang trí và trang trí hoa tết Nguyên đán năm 2020

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban QLDA2

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT; Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

15 giờ 30:  Thông qua Market trang trí tết tại vòng xoay Co.Opmart và cổng chào thành phố Bà Rịa.

16 giờ 00:  Nghe báo cáo kết quả khảo sát việc mở rộng phòng chức năng Trung tâm Văn hóa –HTCĐ phường Phước Hưng.

Phòng VHTT

Thứ Sáu, ngày 19/7/2019

Sáng

08 giờ 30: Làm việc Đảng ủy phường Phước Hiệp

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

08 giờ 30: Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm 6 thán cuối năm 2019 Ban chỉ đạo 138 thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Công an thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

Đi công tác

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00:Họp Hội đồng giải quyết khiếu nại.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Họp Hội đồng xét nâng bậc  lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)