Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1073/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 29 tháng 7 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 29/7/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

09 giờ 00: Thống nhất nội dung báo cáo về dự án nâng cấp mở rộng đường  CMT8 (đoạn từ Nhà tròn đến đường Nguyễn Thanh Đằng)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng làm việc

10 giờ 00: Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy.

VP. Thành ủy

Chiều

15 giờ 00: Dự lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

15 giờ 00: Nghe báo cáo xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng NV, GDĐT

Phòng NV, GDĐT

 

 

Phòng làm việc

Thứ Ba, ngày 30/7/2019

Sáng

07 giờ 45: Nghe Công ty CP Tiến bộ quốc tế  (AIC) trình bày về đô thị thông minh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HT C1 TTHNT

08 giờ 30: Họp rà soát vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

08 giờ 30: Dự Hội nghị tập huấn công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

Công an Tỉnh

Chiều

14 giờ 00: Hội nghị Sơ kết Quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền 06 tháng đầu năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban Dân Vận

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Trang

HT số 1

14 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng NV

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

Thứ Tư, ngày 31/7/2019

Sáng

08 giờ 30: Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố cho ý kiến về công tác cán bộ.

CT, các PCT 

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Ban Tuyên giáo

09 giờ 30: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến về công tác cán bộ.

Chiều

14 giờ 00; Thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Cỏ May và tính pháp lý về đất của dự án.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng QLĐT; Phòng TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Họp Hội đồng giải quyết khiếu nại.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 3

16 giờ 30:  Dự lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao quyền Chủ tịch UBND Tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) cho đ/c Nguyễn Thành Long - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.

VP. Tỉnh ủy

14giờ 00:  Thông qua kế hoạch tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích cấp tỉnh Đình Phước Lễ; Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Năm, ngày 01/8/2019

Sáng

08 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban tiêp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

08 giờ 30:  Dự hội nghị sơ kết triển khai Chỉ thị 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban TVTU về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng TNMT cùng dự

 

 

HT A TTHN tỉnh.

08 giờ 30:  Hội nghị sơ kết 6 thánh đầu năm Ban chỉ đạo 138 tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

Công an tỉnh

Chiều

14 giờ 00: Họp thường kỳ UBND thành phố tháng 7/2019.

CT, các PCT

VP. HĐND và UBND TP; phòng TCKH

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo

Tổ tổng hợp

HT số 1

14 giờ 00: Họp sơ kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

NHCS XH tỉnh

Thứ Sáu, ngày 02/8/2019

Sáng

08 giờ 30:  Họp Tiểu ban văn kiện để góp ý dự thảo đề cương chi tiết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI.

CT, các PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Dự buổi tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân liên quan đến dự án mở rộng đường CMT8, đoạn từ Nhà tròn đến Nguyễn Thanh Đằng.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. HĐND Tỉnh

14 giờ 00:  Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

BHXH TP

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ  Bảy, ngày 03/8/2019

Sáng

08  giờ 30: Dự họp cùng lãnh đạo tỉnh gặp gỡ CBCC các bộ phận một cửa tỉnh, huyện; cán bộ tiếp dân giải quyết khiếu nại - tố cáo các cơ quan, đơn vị.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HTB TTHNT

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đoàn Văn Công

(đã ký)