Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT của UBND thành phố Bà Rịa (Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)

 

NỘI  DUNG

LÃNH ĐẠO UBND

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

 

Thứ Hai, ngày 05/8/2019

 

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

 

Sáng

Tiếp công dân (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

 

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

09 giờ 00: Rà soát các nội dung khiếu nại dự án đường HL0.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Thanh Tra; TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

Phòng làm việc

 

Giải quyết sồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

 

Chiền

14 giờ 00: Xử lý các vấn đề liên quan đến dự án Nhà máy sản xuất bê tông tươi của Công ty Cổ phần Nguyên Hoàng tại phường Kim Dinh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng TNMT

 Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

 

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

 

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 06/8/2019

 

Sáng

08 giờ 30: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ triển khai các dự án trọng diểm trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

 

08 giờ 30: Nghe UBND thành phố báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

 

08 giờ 00: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019 triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng GDĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

 

Chiều

14 giờ 00: Họp tổ biên tập tình hình kinh tế- xã hội xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.

CT, các PCT

VP.HĐND và UBND; Phòng TCKH; CCTK

Thành viên tổ biên tập

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 2

 

Thứ Tư, ngày 07/8/2019

 

Sáng

08 giờ 30:  Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

CT, các PCT 

 

 

 

 

HT B TTHN tỉnh

 
 
 
 
 

10 giờ 00:  Họp tỉnh nghe Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định rà soát khiếu nại tại hương lộ 10.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

 

 

08 giờ 30: Thông qua  kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

 

Chiều

14 giờ 00:  Dự Hội nghị nói chuyện chuyên đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CT, các PCT

 

 

 

 

HT TTVH Tỉnh

 

14 giờ 00: Thống nhất các nội dung về bàn giao khu Núi Dinh cho Thành phố Bà Rịa.

 

 

Phòng Nội vụ cùng dự

 

 

Sở Nội vụ

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

14 giờ 00: Họp BCĐ liên ngành ATTP.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Phòng Y tế cùng dự

 

Đ/c Oanh

VP.UBND Tỉnh (301)

 

Thứ Năm, ngày 08/8/2019

 

Sáng

08 giờ 30:  Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của Tỉnh trong quý III/2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HTB TTHN Tỉnh

 

08 giờ 30:  Dự Đại hội Đại biểu Hội ngươi Mù thành phố Bà Rịa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT UBMTTQVN TP

 

Chiều

14 giờ 00:  Họp mặt doanh nghiệp và Nhà đầu tư năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HT B TTHNT

 
 

15 giờ 00:   Tiếp làm việc Đoàn kiểm tra Bộ Tài chính

Đ/c Trần Vinh Quang

Phòng TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Trang

HT số 2

 

14 giờ 00:   Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

BHXH TP

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

 

Thứ Sáu, ngày 09/8/2019

 

Sáng

08 giờ 30:   Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai Kết luận số 43-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Ban Tuyên giáo

 
 

08 giờ 00:  Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT A TTHN Tỉnh

 

Chiều

14 giờ 00: Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo một số nội dung điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

 

15 giờ 30: Đối thoại giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Minh Trí.

Ban tiếp công dân

 

 

Đ/c Chí

 

 

 

14 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

 HT số 3

 

14 giờ 00:  Kiểm tra công tác CXC các trường học trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Ban 2; Phòng GDĐT; Phòng TCKH

Có thư mời riêng

 

Đ/c Oanh

Tại các trường học