Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT của UBND thành phố Bà Rịa (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1095/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 19 tháng 8 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 19/8/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 00: Dự  lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2019) và 14 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" (19/8/2005-19/8/2019).

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Phường Kim Dinh

08 giờ 00:  Dự  lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2019) và 14 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" (19/8/2005-19/8/2019).

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

Phường Phước Trung

Chiền

14 giờ 00: Nghe báo cáo rà soát, thống kê  quỹ đất công trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

Đ/c Phương, Nhàn

HT số 2

14 giờ 00:  Thông qua dự thảo báo cáo tiếp làm việc Đoàn Thanh Tra Chính phủ

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TNMT; TTPTĐ; VPĐKĐĐ; QLĐT; Ban 1

TNMT; TTPTĐ; VPĐKĐĐ; QLĐT; Ban 1;UBND phường Long Toàn

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 20/8/2019

Sáng

Tiêp công dân (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTB TTHNT

08 giờ 00: Dự hội nghị trực tuyết sơ kết 03 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08 giờ 30: Làm việc với  xã Hòa Long về xây dựng nông thôn mới. 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Kinh tế cùng dự

 

 

UBND xã Hòa Long

08 giờ 00: Dự lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Đình Phước Lễ.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

Đ/c Oanh

Đình Phước Lễ

Chiều

14 giờ 00:  Nghe báo cáo dự thảo hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND Tỉnh quy định về phân lô, tách thửa trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng QLĐT; TNMT

-Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

-QLĐT; TNMT; CN.VPĐKĐĐ; UBND các phường, xã

 

Đ/c Phương, Nhàn

HT số 2

14 giờ 00: Họp Hội đồng giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn văn Tài- PCT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 3

Thứ Tư, ngày 21/8/2019

Sáng

08 giờ 30:Làm việc Đoàn Công tác Theo Quyết định số 1024-QĐ/TU ngày 16/4/209 của Tỉnh ủy về Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU và Chỉ thị số 42-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về ‘nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Cùng Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ tiếp làm việc các hộ dân thuộc dự án Hương lộ 10 (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT 

 

TNMT; TTPTĐ; VPĐKĐĐ; QLĐT; Ban 1;UBND phường Long Toàn

Đ/c Công

Đ/c Quế

Trụ sở Ban tiếp công dân Tỉnh

08 giờ 30:  Hội nghị Sơ kết công tác thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an –Quân sự 6 tháng đầu năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Công an TP; BCH Quân sự TP

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Báo cáo kết quả rà soát việc phân lô, tách thửa trên địa bàn thành phố; Quy hoạch bờ kè Sông Dinh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

QLĐT; TNMT;Ban 1

QLĐT; TNMT; Ban 1

 

 

VP. Thành ủy

14 giờ 00: Họp tỉnh làm việc với các ngành thuộc khối Văn hóa- Xã hội.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Thứ Năm, ngày 22/8/2019

Sáng

08 giờ 30: Họp Ban thường vụ Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Cùng Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ tiếp làm việc các hộ dân thuộc dự án Hương lộ 10 (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT 

 

TNMT; TTPTĐ; VPĐKĐĐ; QLĐT; Ban 1;UBND phường Long Toàn

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 1

08 giờ 30: Họp Ban chỉ đạo 814 thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

10 giờ 00: Thông qua Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng thành phố Bà Rịa năm 2019.

Thành Đoàn Bà Rịa

Chiều

14 giờ 00:Tiếp làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tuyển dụng, sử dụng,quản lý công chức và viên chức và hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp huyện, xã

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

14 giờ 00:  Họp tỉnh nghe báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới 2019-2020 và giải quyết tình trạng thiếu giáo viên.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

Thứ Sáu, ngày 23/8/2019

Sáng

08 giờ 00:  Dự kỷ niệm 25 năm ngày thành lập huyện Châu Đức .

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

Trung tâm VHTT-TT huyện Châu Đức

08 giờ 30:  Làm việc với Đảng ủy Phường Kim Dinh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HT. UBND phường Kim Dinh

08 giờ 30: Tổng kết hoạt động hè thành phố Bà Rịa năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Thành Đoàn Bà Rịa

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

TTVT-TT thành phố

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)