Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT của UBND thành phố Bà Rịa (Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1107/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 26 tháng 8 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 26/8/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

09 giờ 00:Làm việc Thành đoàn, Phòng Lao động Thương binh- Xã Hội về kế hoạch tết trung thu cho thiếu nhi. 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Thành Đoàn, Phòng LĐTB-XH

Thành Đoàn, Phòng LĐTB-XH

 

 

Phòng làm việc

Chiều

14 giờ 00: Họp tiểu ban văn kiện cho ý kiến dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại Hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025)

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Thứ Ba, ngày 27/8/2019

Sáng

08 giờ 30: Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về thực hiện Chương IV về công tác cán bộ đoàn theo Quyết định số 289-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

09 giờ 30: Tiếp đoàn kiểm tra BTV tinh ủy về việc công bố quyết định kiểm tra việc kê khai tài sản năm 2018 của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

09 giờ 30: Làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát công tác chuẩn bị năm học mới 2019-2020.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

Phòng làm việc

Chiều

14 giờ 00: Dự họp bàn giao phòng quản lý đô thị

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng QLĐT

Ban lãnh đạo phòng QLĐT; NV;TCKH

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00:Nghe báo cáo thực hiện dự thảo kết luận của Thanh tra tỉnh về khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đằng.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 TTPTQĐ

Thành viên HĐBT; UBND phường Phước Nguyên

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

 

Giải quyết hồ sơ hành chinh.

Đ/c Nguyễn văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 28/8/2019

Sáng

09 giờ 00: Họp tỉnh tiếp công dân Phạm Công Đức

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT 

 

 

 

 

VP. UBND Tỉnh (302)

08 giờ 30: Rà soát vướng mắc về công tác bồi thường giãi phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT 

TTPTQĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

08 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

Chiều

14 giờ 00: Nghe báo cáo rà soát tiến độ thực hiện các khu đất đấu giá.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Phòng TCKH

TCKH;TNMT;QLĐT

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 29/8/2019

Sáng

07 giờ 00:  Viếng nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm ngày CMT8 và Quốc khánh 2/9.

CT, các PCT

 

 

 

 

Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

08 giờ 30:  Dự Hội nghị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTB TTHN Tỉnh

08 giờ 30:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT 

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

 08 giờ 00: Dự lễ tổng kết năm học 2018-219.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng GDĐT

 

 

 

Trường THCS Long Toàn

Chiều

14 giờ 00: Thông qua dự thảo hương án thiết kế đường hoa Phạm Văn Đồng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban QLDA2

-Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

- TCKH;QLĐT; VHTT

14 giờ 00:  làm việc Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Phòng Lao động Thương binh- Xã hội, Phòng TCKH thống nhất việc sử dụng quỹ an sinh xã hội .

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTBXH; TCKH; Hội Khuyết học TP

Phòng LĐTBXH; TCKH; Hội Khuyết học TP; Hội doanh nhân trẻ

Đ/c Tây

Đ/c Tú

HT số 3

Thứ Sáu, ngày 30/8/2019

Sáng

08 giờ 30:   Dự hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí Thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tính dụng chính sách xã hội.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

HT C1 TTHN Tỉnh

08 giờ 30:  Đối thoại 11 hộ dân làng bún Long Kiên.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quề

HT. UBND phường Phước Nguyên

08 giờ 30:  Dự hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí Thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tính dụng chính sách xã hội.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT C1 TTHNT

Chiều

14 giờ 00 : Dự họp Chi bộ văn phòng HĐND và UBND TP.

CT, các PCT

 

Đảng viên chi bộ

 

 

HT số 1

15 giờ 00:  Dự lễ trao huy hiện Đảng đợt 2/9

CT, các PCT

 

 

 

 

HT Ban tuyên giáo

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)