Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT của UBND thành phố Bà Rịa (Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 06/9/2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1124/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 03 tháng 9 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 06/9/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 02/9/2019

 

Nghĩ Lễ Quốc Khánh 02/9

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 03/9/2019

Sáng

S: 08 giờ 30: họp giao ban thường trực thành ủy:    

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Thông qua nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Theo thư mời UBND tỉnh

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

Chiều

14 giờ 00: Tông qua dự thảo Kế hoach tổ chức  hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu  quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Thường trực UBND  thành phố Đ/c Trần Vinh Quang, Kinh tế, Tài chính, Nội vụ, TTVH-TT đài truyền thanh

Đ/c Tây

Đ/c Trang

HT. số 2

 

14 giờ 00: Tham dự phiên họp HĐND tỉnh lần thứ 24

Đ/c Nguyễn văn Tài- PCT

 

Theo giấy mời của Thường trực HĐND tỉnh

 

 

VP. HĐND Tỉnh (501)

Thứ Tư, ngày 04/9/2019

Sáng

 08 giờ 30: Họp Ban Thường Vụ Thành ủy:

CT, các PCT 

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

VP. Thành ủy

- Thông qua dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại Hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Chiều

14 giờ 00 - 15 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại của Nguyễn Thị Hiển – phường Long Tâm

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Phòng  QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

15 giờ 00: Bàn giao Ban quản lý dự án  2.

Ban Quản lý Dự án đấu tư xây dựng 2 

Ban Lãnh đạo Ban 2, Nội vụ, TC-KH, Giám đốc Ban 2 (mới)

Đ/c Chiến

Đ/c Nhàn

14 giờ 00: Đi thăm và làm việc các trường học trên địa bàn thành phố về công tác chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Giáo Dục

 

 

 

Theo Kh phòng Giáo dục thành phố

 

14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản và công tác thu thuế tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

 

Theo thư mời UBND tỉnh

 

 

VP. UBND tỉnh (302)

Thứ Năm, ngày 05/9/2019

Sáng

07 giờ 00: Dự lễ khai giảng năm học mới 2019 -2020 tại trường THPT Lê Quang Cường

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

Trường THPT Lê Quang Cường

07 giờ 00: Dự lễ khai giảng năm học mới 2019 -2020 tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT 

 

 

 

 

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

07 giờ 00: Dự lễ khai giảng năm học mới 2019 -2020 tại trường THPT Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

Trường THPT Bà Rịa.

Chiều

14 giờ 00 đến 15 giờ 30: Dự họp ban Thường vụ Tỉnh ủy: làm việc với Công ty cổ phần Tập Đoàn FLC về một số dự án đầu tư của Công ty trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Theo thư mời Tỉnh ủy

 

 

Phòng họp BTV Tỉnh ủy (tầng 3)

14 giờ 00:họp Hội đồng bồi thường

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT 

 

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT. số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 06/9/2019

Sáng

08 giờ 30: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ  thành phố Bà Rịa:

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

VP. Thành ủy

- Triển khai kết luận 55-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Họp tiểu ban văn kiện thông qua dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại Hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025)

09 giờ 30: Dự buổi làm việc với tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viêt Nam Sơn, chuyên gia kinh tế Trần Sỹ Chương và Công ty McKinsey

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Theo Thư mời Tỉnh ủy

VP. Tỉnh ủy

Chiều

14 giờ 00 : Họp thường kỳ tháng 8 và kế hoạch tháng 9/2019

CT, các PCT

 

Có thư mời riêng

BLĐ

CVTH

HT số 1

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)