Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 29/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 06 tháng 02 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 06/02/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Tiếp công dân (cả ngày).

 

 

 

Đ/c Chiến

 

Ban tiếp công dân

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Dự họp mặt doanh nghiệp và Nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017.

 

 

 

 

 

 TP.Vũng Tàu.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Chiều

Đ/c Trần Vinh Quang và Đ/c Nguyễn Văn Tài PCT UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 07/02/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND thành phố: Dự họp giao ban thường trực UBND Tỉnh nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức thi tuyển quốc tế "Ý tưởng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh giai đoạn 2016-2017."

 

 

 

 

 

VP. UBND tỉnh (302)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Dự ngày hội báo chí đầu xuân Đinh Dậu 2017.

 

 

 

 

 

TTHN Tỉnh

Chiều

Thông qua nội dung thiết kế đô thị 03 trục đường trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

 Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT.UBND

Phòng Quản lý đô thị

Sở Xây dựng; QLĐT;TCKH; UBND phường Phước Nguyên, Phước Hưng; Long Toàn, Long Tâm và Long Hương

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh nghe báo cáo dự thảo CTHĐ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/CP về chiến lược phát triển ngành dầu khí.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp 2017 và tỉnh BR-VT lần thứ VII-2018

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Thứ Tư, ngày 08/02/2017

Sáng

Họp phân công vị trí công việc tổ tổng hợp VP.HĐND và UBND thành phố.

 

Văn phòng HĐND và UBND

 

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Phượng, Oanh

HT số 2

Thông qua đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Quản lý đô thị

QLĐT;TNMT; TTĐT; TCKH; VHTT; UBND các phường,xã

Đ/c Trí

Đ/c Phương

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh nghe báo cáo kế hoạch Hội thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia tại tỉnh BR –VT.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Chiều

Họp rà soát nông thôn mới 03 xã Hòa Long, Long Phước và Tân Hưng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng Kinh tế

KT;QLĐT;TCKH;03 xã Hòa Long; Long Phước và Tân Hưng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 2

Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND

Trung tâm phát triển quỹ đất

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: 14 giờ 30: Họp tỉnh nghe báo cáo đầu tư thí điểm trường học tiên tiến, hiện đại.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (402)

Thứ Năm, ngày 09/02/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Dự hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016.

 

 

 

 

 

TTHN Tỉnh

Đ/c Trần Vinh Quang –PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ban tiếp công dân

 Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Ngọc

HT số 3

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016.

 

 

 

 

 

HT B- TTHNT

Đ/c Trần Vinh Quang và Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 10/02/2017

Sáng

Rà soát quy hoạch trụ sở khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

QLĐT; TCKH

 QLĐT;TNMT;TCKH;UBND các phường,xã.

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố:

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

08 giờ: Nghe báo cáo việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối vời phần diện tích 70m2 cho đối tượng thuê mua 150 căn nhà ở xã hội thuộc dự án Lan Anh 2 và lan Anh 4.

09 giờ: Nghe báo cáo hướng tuyến dự án Tuyến  ống truyền tải nước sạch từ hồ Đá Đen đến vòng xoay đường 3/2.

Nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Thành Đoàn Bà Rịa

 Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

Thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2017 của UBND thành phố.

CT, Các PCT UBND

VP HĐND và UBND thành phố

 Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo

Tổ tổng hợp

HT số 1

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)