Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 38/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 13 tháng 5 nam 2016

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày13/02/2017

Sáng

7 giờ 30: Chào cờ đầu tuần

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP.Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Dự Họp thường trực UBND Tỉnh nghe báo cáo một số vụ việc.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Nghe phòng QLĐT báo cáo quy chế quản lý công viên, cây xanh và Đề án phân loại rác thải tại nguồn.

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND

Phòng Quản lý đô thị

QLĐT; TCKH; Công ty CP dịch vụ đô thị Bà Rịa

Đ/c Trí

Đ/c Phương

Phòng làm việc đồng chí  PCT

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 14/02/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Đi công tác (cả ngày).

 

 

 

 

 

 

Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND

 

 

 

 

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND thành phố: 09 giờ 30: Họp BCĐ giảm nghèo Tỉnh.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Chiều

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT. UBND thành phố: Họp Tỉnh thông qua dự thảo NQ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Kiểm tra công tác Hội trại "Tòng quân"

Đ/c Nguyễn Văn Tài  – PCT UBND

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

Sân vận động BR

Thứ Tư, ngày 15/02/2017

Sáng

CT,các PCT UBND thành phố:

 

 

 

 

 

Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

09 giờ: Dự lễ viếng nghĩa trang Liệt sỹ.

 

10 giờ 30: Dự buổi thăm hỏi động viên, tặng quà cho thanh niên là Đảng viên lên đường nhập ngũ năm 2017.

Sân vận động Bà Rịa

Chiều

CT, các PCT UBND thành phố:

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND

 

 

 

 

Sân vận động Bà Rịa

14 giờ: Dự khai mạc Hội trại " Tòng quân" thành phố Bà Rịa năm 2017.

 

20 giờ: Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố rà soát việc chuẩn bị công tác lễ giao quân năm 2017.

BCH quân sự thành phố

21 giờ: Dự bế mạc Hội trại " Tòng quân" thành phố Bà Rịa năm 2017.

Sân vận động Bà Rịa

Thứ Năm, ngày 16/02/2017

Sáng

CT. các PCT UBND thành phố: 6 giờ 30: Dự lễ giao quân năm 2017

 

 

 

 

 

Sân vận động Bà Rịa

Chiều

Khảo sát XDCB xã Hòa Long và Long Phước

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA2

QLĐT; Kinh tế; TCKH; Ban QLDA 2; xã Hòa Long và Long Phước.

Đ/c Công

Đ/c Phương

Xã Hòa Long; Long Phước

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh nghe báo cáo khiếu nại của bà Đào Thị Trần, ông Kiều Đình Vân và ông Phạm Văn Minh ở thành phố Bà Rịa.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: 14 giờ 30: Họp tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KHCN đến năm 2020

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh(302)

Thứ sáu, ngày 17/02/2017

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017.

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Sáng

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố:  Họp tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc các dự án: QL56- tuyến tránh thành phố Bà Rịa; Đường 991B; Đường liên cảng CM-TV.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: 8 giờ 30: Họp tỉnh thông qua quy chế phối hợp tạm thời trong công tác QLNN về tôn giáo.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

14 giờ 30: Nghe phòng Tài chính- Kế hoạch và phòng Văn hóa –Thông báo báo cáo dự trù kinh phí Tổ chức Đại hội thể dục- Thể thao thành phố Bà Rịa lần thứ VII

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

 TCKH; VHTT

TCKH;VHTT

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

Phòng làm việc Đ/c PCT

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)