Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/3/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 70/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 27 tháng 02 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/3/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 27/02/2017

Sáng

S: Chào cờ đầu tuần

 

Nội vụ; QLĐT; TNMT; Thanh tra; UBND phường phước Nguyên

   

Đ/c Phượng

 

CT, các PCT UBND thành phố: Họp Thường trực UBND (cả ngày)

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

HT số 2

Thứ Ba, ngày 28/02/2017

Sáng

Rà soát công tác BT-GPMT các công trình trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ;TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Dự Hội nghị tổng kết năm 2016 Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh BR-VT.

         

VP.UBND Tỉnh (301).

Chiều

Làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất nội dung bồi thường- GPMB Tịnh thất Phật Quang thuộc dự án tuyến tránh QL56 đoạn qua xã Tân Hưng.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ; TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.U BND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Ngọc

HT số 3

Thứ Tư, ngày 01/3/2017

Sáng

Làm việc Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD 2 về tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2017

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA ĐTXD 2

Ban QLDA ĐTXD 2; QLĐT; TCKH; TNMT; TTPTQĐ

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Họp Hội đồng BT-HT và TĐC

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQDT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh nghe báo cáo cáo tình hình trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn.

         

VP.UBND Tỉnh (307)

Chiều

Tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề " Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016" 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phượng

HT số 2

Làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất nội dung bồi thường- GPMB Công ty khoàng sản Vinaconex và Công ty lê Chính thuộc dự án tuyến tránh QL56 đoạn qua phường Kim Dinh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

   

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Thông qua kế hoạch thực hiện, triển khai công tác sáng kiến cấp thành phố phục vụ thi đua khen thưởng năm 2017 trên địa bàn thành phố Bà Rịa và Hướng dẫn xét, đánh giá chấm sáng kiến phục vụ thi đua khen thưởng.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 1

Thứ Năm, ngày 02/3/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND thành phố và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp Ban thường vụ Thành ủy.

         

VP.Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Dự hội nghị tổng kết Chương trình hành động và các Đề án chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg và Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2016

         

HTB TTHNT

Chiều

Làm việc Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD 1 về tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2017

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA ĐTXD 1

Ban QLDA ĐTXD1; QLĐT; TCKH;TNMT;TTPTQĐ

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Cưỡng chế thu hồi đất công trình Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

       

Tập trung tại VP.HĐND và UBND

Tổng kết công tác phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. (BCĐ 138)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Công an thành phố

-Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Quế

HT số 1

Thứ sáu, ngày 03/3/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND thành phố:

 

 

 

 

 

 

1.Dự hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017.

HTA – BCHQS Tỉnh

2.Cùng Ban thường vụ Thành ủy khảo sát hồ Đá Xanh, phường Kim Dinh.

Tập trung VP.Thành ủy

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Dự họp Tỉnh ủy làm việc với Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố:Dự hội nghị tổng kết Hội Khuyến học năm 2016

 

 

 

 

 

Hội Khuyến học

Chiều

CT, các PCT.UBND thành phố: Dự họp chi bộ VP.HĐND và UBND.

         

HT số 1

Thứ bảy, ngày 04/3/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố:  Dự khai mạc Đại hội thể dục - thể thao phường, xã lần thứ VII, năm 2017.

         

UBND phường Long Tâm

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)